Nabór na rachmistrzów spisowych


UWAGA
Wójt Gminy Drawsko – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Drawsko w 2020r.
Na podstawie art. 20 ust 1   ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Drawsko.
Spis zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.
Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1.    pełnoletnich;
2.    zamieszkałych na terenie Gminy Drawsko;
3.    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4.    posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Informacje ważne dla osób składających oferty:
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
2.    Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3.    Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
(rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1.    zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail,
2.    kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
3.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
5.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Składanie ofert:
1.    Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 16 czerwca do 8 lipca 2020r w godzinach pracy Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”
2.    Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3.    Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu rolny.spis.gov.pl
4.    Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 67 2569128.
Uwaga:
Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Drawsko wynosi: 1.
(-)Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko/Gminny Komisarz Spisowy
 


Wyświetleń strony: 1741
Data wytworzenia: 16-06-2020, 11:49:28 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-06-2020, 11:50:24 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego