Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.41.2021.AS z dnia 2 lutego 2022 roku dla części działki nr ewid. 15 - obr. Drawsko Nadleśnictwo (budowa instalacji paneli fotowolaticznych pn. "Elektrownia Słoneczna Drawsko III")


Drawsko, dnia 24 lutego 2022 roku
N-ZP.6730.41.2021.AS
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
 
Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r., poz. 741 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się, że Wójt Gminy Drawsko w dniu 2lutego 2022 roku wydał decyzję nr N-ZP.6730.41.2021.AS o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną „Elektrownia Słoneczna Drawsko III” o łącznej mocy do 1000 kW, do realizacji na części działki nr ewid. 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko Nadleśnictwo, w gminie Drawsko.
W związku z powyższym można zapoznać się z treścią wydanej decyzji (w załączeniu) oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 67 264 42 87). Udostępnienie dokumentacji sprawy może nastąpić zgodnie z przepisami działu II ustawy OOŚ z dnia 3 października 2008 roku.
Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne udostępnienie treści przedmiotowej decyzji następuje w dniu
24lutego 2022 roku.
 
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 Wyświetleń strony: 208
Data wytworzenia: 24-02-2022, 10:28:35 przez Agata Spychalska
Opublikowano: 24-02-2022, 10:31:18 przez Agata Spychalska

Drukuj | Powiadom znajomego