Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4


Drawsko, dnia 27 kwietnia 2018 roku
N.6845.39.2017.MD
N.6840.3.2018.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy:
-  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie Chełst Zachód - działka nr 214/2;
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie Kawczyn - działka nr 154/4.
 Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Chełst i Kawczyn.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 

Drawsko, dnia 27-04-2018 roku

N.6840.3.2018.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 3/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 154/4 położonej w obrębie Kawczyn.
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 154/4, o pow. 0,0400 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00015588/7  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kawczyn (Uchwała nr X/56/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – wieś Kawczyn) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu RM/MN. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi brutto – 7845,00 złotych.
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny ograniczony -  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 15 czerwca 2018 roku,
2.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 15 czerwca 2018 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn., 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
 
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................

 Wyświetleń strony: 1379
Data wytworzenia: 02-05-2018, 09:18:40 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-05-2018, 09:20:02 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego