Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku


O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamia się, że

w dniu 07 kwietnia 2009 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o przedłożeniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku.

Powodem przedłożenia w/w dokumentacji jest uznanie, czy przedsięwzięcie polegające na budowie przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i czy jest konieczność przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z zebranymi materiałami w sprawie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121 pokój nr 19.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść zażalenie na wydane postanowienie.

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 4718
Data wytworzenia: 22-04-2012, 20:38:46 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-04-2012, 20:39:43 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego