II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r.


Drawsko, dnia 15 lutego 2016 roku

 

 

N.6840.6.2015.MD

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI Z  ZASOBU  GMINY  DRAWSKO

 

 

WÓJT  GMINY  DRAWSKO

 

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z  Uchwałą nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:

 

  1. Nieruchomość położona w obrębie Drawsko oznaczona geodezyjnie jako działka nr 465/6, o powierzchni 0,1007ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr PO2T/00034695/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy  w Trzciance, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza wynosi – 22 703,00złotych + 23% VAT

Wadium wynosi – 2000,00złotych

Postąpienie wynosi nie mniej niż – 230,00złotych

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2016 roku o godz.900 w Urzędzie Gminy  Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu)  na konto Urzędu Gminy Drawsko w BS Wieleń Nr 41896000030000212120000040 do dnia 15 marca 2016 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,  zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Podane ceny są cenami netto i doliczony zostanie do nich podatek VAT w stawce 23%. Do cen nieruchomości doliczone zostaną również koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 808,28zł. Koszty te osoby ustalone na nabywców zobowiązani są zapłacić na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010  nie później niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto UG Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010  nie później niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem  i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 29 stycznia 2016 roku.

Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba prowadząca sprawę – Mirosława Drózd).

 

 

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1791
Data wytworzenia: 15-02-2016, 14:44:05 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 15-02-2016, 14:46:00 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego