Wybory na ławników kadencji 2024-2027


Ogłoszenie Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

 

Ogłoszenie
Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych informuję, że do dnia 30 CZERWCA 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027.
Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Drawsko do Sądu Rejonowego w Trzciance - 1
 
 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 
Art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn.  zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
1.       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.       jest nieskazitelnego charakteru;
3.       ukończył 30 lat;
4.       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5.       nie przekroczył 70 lat;
6.      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7.       posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 

Art. 159 cyt. ustawy stanowi, że ławnikami nie mogą być:
 

1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3.   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4.   adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5.   radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6.   duchowni;
7.   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8.   funkcjonariusze Służby Więziennej;
9.   radni gminy, powiatu i województwa.
 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Art. 162 cyt. ustawy stanowi, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 

1. prezesi właściwych sądów;
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.
 
 


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693 z późn. zm). Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 

1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3.  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Dokumenty wymienione w pkt 1. – 4. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
 
Rada Gminy będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Drawsko,  pok. nr 6
 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, 64-73 Drawsko  pok. nr  (Biuro Rady Gminy) lub pok. nr 10 (Sekretariat)  w godzinach pracy urzędu.                                         
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Drawsko po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 

OPŁATY

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
 
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 672569128 wew. 130.
 

Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała

 Wyświetleń strony: 438
Data wytworzenia: 16-06-2023, 08:34:30 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-06-2023, 08:35:50 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego