Klauzula informacyjna RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), na podstawie art. 13 i art. 14 ww. rozporządzenia, Wójt Gminy Drawsko informuje, że:

·         administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym, wykonania lub zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jest Wójt Gminy Drawsko z siedzibą w Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko,

·         z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;

·         dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, wykonania lub zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego odrębnymi przepisami prawa lub w celu sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy o samorządzie gminnym lub innych ustaw szczególnych (art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), e) w zw. z art. 9 ust.1 RODO),

·         przetwarzanie danych osobowych dotyczy:

1) danych zwykłych: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres mail, numer NIP, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, nazwisko panieńskie matki, numer księgi wieczystej, numer geodezyjny działki gruntu, status służby wojskowej, zawód i zatrudnienie,

2)     danych szczególnych kategorii: nawyki, dokumentacja medyczna, niepełnosprawność,

3)     danych dzieci

4)     danych karnych w zamówieniach publicznych i wykonywania robót publicznych lub prac społecznych

·         dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony,

·         podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym załatwienia określonego wniosku/sprawy, warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, dobrowolne - jeżeli wynika z Państwa zgody.

·         odbiorcami, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe są pracownicy Urzędu, pracownicy organów odwoławczych, pracownicy organów kontroli, podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane lub inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

·         dane nie będą przekazywane do Państw trzecich,

·         mają Państwo prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.

·         nie przysługuje Państwu prawo usunięcia danych ze względu na cele ich przetwarzania

·         jeżeli dane zostały podane dobrowolnie, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·         w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

/-/ Bartosz Niezborała

 Wójt Gminy Drawsko

 

 

 Wyświetleń strony: 2127
Data wytworzenia: 13-07-2021, 08:17:18 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 13-07-2021, 08:18:06 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego