Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo


                                                               Uchwała nr LI/301/2014

                                                               Rady Gminy Drawsko

                                                               z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym          ( Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§1

Odcinkowi dotychczasowej ulicy o nazwie „Noja” w Pęckowie nadaje się nową nazwę „Józefa Noja” .

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 §3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr LI/301/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Rada Gminy Drawsko na posiedzeniu Komisji w dniu 26.06.2014r. rozpatrzyła wniosek  o zmianę nazwy ulicy Noja na Józefa Noja w Pęckowie. Wniosek ten został poddany również opinii Rady Sołeckiej wsi Pęckowo, która zaakceptowała pozytywnie powyższą zmianę.

Mając powyższe na względzie należy podjąć niniejszą uchwałę.

 

 Wyświetleń strony: 1141
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:42:36 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:44:05 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego