Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Drawsko, 09.04.2013 r.

 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI
           SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH
                  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Gminy Drawsko”

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 5 i 8 kwietnia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:


Pytanie nr 1:

Proszę o uzupełnienie wykazu mienia o rok budowy budynków.

 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

Pytanie nr 2:

Proszę o uzupełnienie wykazu mienia o dane dotyczące konstrukcji budynków dla wszystkich pozycji (tj. uzupełnienie załącznika nr 4, budynki – kolumny od K do M )

 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Pytanie nr 3:

Proszę o uzupełnienie informacji odnośnie stanu technicznego budynków dla wszystkich pozycji wg  poniższych elementów budynków ( tj. uzupełnienie załącznika nr 4, budynki – kolumny od O do T ):

 

           -  konstrukcja i pokrycie dach,

           -  instalacji elektrycznej,

           -  sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania,

           -  stolarki okiennej i drzwiowej,

           -  instalacji gazowej,

           -  instalacji wentylacyjnej i kominowej

 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

Pytanie nr 4:

Proszę o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia do klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia, że nie ma ona zastosowania  dla budynków starszych niż 50 lat, oraz tych których wiek nie jest znany.

 

Odpowiedź: Brak zgody

 

Pytanie nr 5:

Proszę o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie zastrzeżenia do klauzuli odszkodowawczej, że nie ma ona zastosowania  dla budynków mieszkalnych i gospodarczych starszych niż 50 lat, oraz tych których wiek nie jest znany.

 

Odpowiedź: Brak zgody

 

 

Pytanie nr 6:

Proszę o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych do zbioru klauzul fakultatywnych.

 

Odpowiedź: Brak zgody

 

Pytanie nr 7:

Proszę o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych do zbioru klauzul fakultatywnych.

 

Odpowiedź: Brak zgody

 

 

Pytanie nr 8:

Proszę o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu dla ryzyka podtopień do

100 000,00 zł.

Odpowiedź: Brak zgody na zmniejszenie limitu dla ryzyka podtopień do 100 000,00 zł. Wyrażamy zgodę na zmniejszenie limitu dla ryzyka podtopień do 200 000,00 zł.

 

 

Pytanie nr 9:

Proszę o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmniejszenie limitu dla ryzyka dewastacji do

20 000,00 zł.

 

Odpowiedź: Brak zgody

 

 

Pytanie nr 10:

Proszę o zmianę definicji „śniegu” :

 

Z: bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. Ubezpieczenie obejmuje także szkody spowodowane gwałtownym topnieniem mas śniegu lub lodu z limitem odpowiedzialności 200 000,00 zł.

 

Na: gwałtowne bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. Ubezpieczenie obejmuje także szkody spowodowane gwałtownym topnieniem mas śniegu lub lodu z limitem odpowiedzialności 200 000,00 zł.

 

Odpowiedź: Brak zgody

 

 

Pytanie nr 11:

Proszę o informację czy wśród mienie zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się składowiska odpadów oraz sortownie śmieci.

 

Odpowiedź: Wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się składowiska śmieci oraz sortownie odpadów.

 

Pytanie nr 12:

Proszę o informację czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie  lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte.

 

Odpowiedź: W ostatnich 20 latach w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia powódź nie wystąpiła.

 

Pytanie nr 13:

Proszę o informację na temat przyczyn szkód z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Odpowiedź: Przyczyny szkód z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zostały opisane w poniższym zestawieniu.

 

Opis

Suma wypłat

Zalanie pomieszczeń w wyniku pęknięcia wężyka od spłuczki WC.

647,91 zł

Zalanie pomieszczeń.

1 814,67 zł

Uszkodzenie rynny podczas silnego wiatru

1 517,98 zł

Zalanie mieszkań komunalnych oraz klas Gimnazjum wskutek pęknięcia rury przeprowadzającej wodę na strychu

1 359,44 zł

Zalanie sufitu na piętrze w kl. V wskutek obfitych opadów deszczu

1 111,55 zł

zdewastowanie mostka ruchomego oraz siedzisk huśtawki

1 353,00 zł

zalanie pomieszczeń (łazienka, sala  zabaw)

1 422,80 zł

Uszkodzenie (oberwanie) sufitu i ściany w mieszkaniu komunalnym wskutek burzy i silnej wichury

6 312,59 zł

Uszkodzenie części dachówek na budynku wskutek burzy i silnej wichury

876,92 zł

Zalanie sufitu i ścian w czterech pomieszczeniach mieszczących się w budynku biblioteki wskutek burzy i wichury

759,14 zł

Zalanie ścian i sufitu w 2 łazienkach przedszkolnych oraz w pomieszczeniu gospodarczym wskutek warunków atmosferycznych - nawałnica

459,89 zł

Uszkodzenie (pęknięcie) belki od huśtawki dwuosobowej oraz złamanie belki od ruchomego przejścia wskutek aktu wandalizmu

415,07 zł

Zniszczenie płotu na placu zabaw oraz elementów piorunochronu na budynku przedszkolnym w wyniku celowego działania nieznanych sprawców

322,42 zł

zniszczenie płotka, piaskownicy, siatki wskutek dewastacji

486,55 zł

zniszczenie ścian w budynku ( zacieki, odchodzenie farby) , w następstwie topnienia i zamarzania śniegu na dachu budynku

2 632,91 zł

Zalanie pomieszczenia w budynku szkoły wskutek burzy i wichury

770,71 zł

Uszkodzenie elewacji na budynku hali sportowej wskutek uderzania w ścianie nieznanym przedmiotem (np kamień)

209,00 zł

Zalanie lokalu mieszkalnego wskutek opadów śniegu z deszczem

75,61 zł

Uszkodzenie urządzeń na skutek przepięcia.

5 849,16 zł

Zalanie sufitu oraz paneli podłogowych w lokalu mieszkalnym wskutek w skutek awarii kranu zimnej wody na poddaszu (pomieszczenie którego użytkownikiem jest SP w Piłce)

660,59 zł

Zalanie pomieszczeń w budynku przedszkola oraz skrzynki z prądem  (wyłącznik główny prądu) wskutek nawałnicy (burza z silna wichurą)

9 062,66 zł

Zalanie dwóch biur mieszczących się w budynku UG wskutek burzy i wichury

2 109,48 zł

Zniszczenie świeżo odnowionej elewacji budynku wskutek aktu dewastacji - wykonano napisy czarnym sprayem

521,14 zł


Pytanie nr 14:

Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna z tyt. organizacji imprez nie dotyczy imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych i ekstremalnych.

 

Odpowiedź: Potwierdzamy, iż odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez nie obejmuje imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych.

 

Pytanie nr 15:

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje świadczeń medycznych.

 

Odpowiedź: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje świadczeń medycznych.

 

Pytanie nr 16:

Proszę o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z użytkowania? Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

 

Odpowiedź: Wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się budynki wyłączone z użytkowania.

 

Pytanie nr 17:

Proszę o uzupełnienie wykazu pojazdów o pojemność, ładowność oraz rok produkcji dla wszystkich pozycji.

 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 

Pytanie nr 18:

Proszę o informację na czym polega specjalność pojazdów Urzędu Gminy ( pozycje: 2,3,4,6,7,9 ) oraz Zakładu Kanalizacji i Wodociągów ( pozycje: 4,5 ).

 

Odpowiedź: Pojazdy Urzędu Gminy (pozycje: 2, 3, 4, 6, 7, 9) służą do ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego i są wykorzystywane przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych podczas akcji ratowniczych. Pojazdy Zakładu Kanalizacji i Wodociągów (pozycje: 4, 5) służą do wywozu nieczystości.

 

Pytanie nr 19:

Prosimy o podanie roku budowy i konstrukcji budynków wskazanych w zał. nr 4.

 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Pytanie nr 20:

Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka podtopień z 500.000 zł do 200.000 zł.

 

Odpowiedź: Zgoda na obniżenie limitu dla ryzyka podtopień z 500.000,00 zł do 200.000,00 zł.

 

Pytanie nr 21:

Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej z 5.000.000 zł do 1.000.000 zł.

 

Odpowiedź: Brak zgody na obniżenie limitu do 1.000.000,00 zł. Wyrażamy zgodę na obniżenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej do 2.500.000,00 zł.


Pytanie nr 22:

Prosimy o podanie w jaki sposób jak transportowana jest gotówka.

 

Odpowiedź: Gotówka transportowa jest na terenie Gminy Drawsko pieszo. W przypadku Urzędu Gminy gotówka jest przenoszona przez dwie osoby w neseserze specjalnym posiadającym świadectwo homologacji do Oddziału Banku znajdującego się na parterze budynku Urzędu Gminy.

 

 

Pytanie nr 23:

Prosimy o podanie w jakim schowku jest przechowywana gotówka.

 

Odpowiedź: Gotówka jest przechowywana w kasetach metalowych. W przypadku Urzędu Gminy kaseta jest jednocześnie przechowywana w kasie pancernej.

 

Pytanie nr 24:

W 2012 roku zgłoszonych było 16 szkód z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Prosimy o podanie najczęstszej przyczyny tych szkód i liczby tych szkód.

 

Odpowiedź: Informacja znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 13.

 

Pytanie nr 25:

Prosimy o podanie przyczyny szkody wypłaconej z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

 

Odpowiedź: Przyczyną szkody z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń było uszkodzenie mechaniczne pomp do ścieków (noże, rozdrabniacze, uszczelnienia, silniki) wskutek dopływania do przepompowni części stałych płynących w ściekach.

 

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1397
Data wytworzenia: 09-04-2013, 22:01:01 przez Administrator
Opublikowano: 09-04-2013, 22:30:03 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego