Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.


Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2015 r.
 
Data zamieszczenia 20 listopada 2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20.11.2013 r. Nr ogłoszenia 246531

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 121,
64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 137,fax. 067 25 69 137.
Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi w zakresie przygotowania, dowozu i wydania gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2009r.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                              1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydanie gorących jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Drawsko:
- Szkoła Podstawowa w Drawsku
- Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie
- Szkoła Podstawowa w Chełście
- Szkoła Podstawowa w Pęckowie
- Szkoła Podstawowa w Piłce
- Gimnazjum Publiczne w Drawsku wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Chełście.
1.1. Oferent przygotowywać będzie ciepłe jednodaniowe posiłki w postaci zup lub innych dań z tym że przynajmniej raz w tygodniu 1 posiłek składający się z „drugiego dania”.
Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia (5 dni). Oferent zobowiązany jest do oferty opracować miesięczny jadłospis, który obowiązywać będzie w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem zapisów niniejszej specyfikacji dot. przedmiotu zamówienia. Jadłospis powinien być przedstawiony Zleceniodawcy do 30-tego danego miesiąca na następny miesiąc oraz wywieszony w każdej szkole.
1.2. Oferent zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi  o charakterze prozdrowotnym.
1.3. Posiłki dostarczane będą w pojemnikach utrzymujących ich wysoką temperaturę i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu.
1.4. Posiłki będą wydawane w naczyniach, w tym sztućce  niezbędne do spożycia posiłku ( nie jednorazowych ),  tak aby czyste naczynia wraz ze sztućcami pozostawiać w szkole a brudne każdorazowo zabierać. Koszt naczyń oraz sztućców ponosi oferent.
1.5. Posiłki dostarczane będę do poszczególnych szkół w ilościach uzgadnianych przez Zlecającego telefonicznie.
1.6. Posiłki dostarczane będą codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej, w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2015r. ,w godzinach od 10.00 do 13.00.
1.7. Przygotowane i dostarczane posiłki muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
1.8. Oferent ponosi koszty załadunku, transportu oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz wydanie posiłków w każdej ze szkół.
1.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia posiłków, o których mowa w 1.1 w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
2. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1. Materiały i sprzęt potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza wykonawca.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń tego samego dnia do godz. 15 - tej.
wraz z odbiorem resztek nie zjedzonych posiłków.
2.4. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami szkół kolejność i godzinę dostawy do każdej ze szkół.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00 – Usługi w zakresie posiłków szkolnych
                                                                        55.52.40.00 – Usługi dostarczania posiłków do szkół
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Usługi będą świadczone w dni nauki szkolnej od 02 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2015r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
 
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
 
 
1.2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.
 
1.3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ).
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.
1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
 
Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia”
 
 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.1. W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt IV.1.1 (zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane – zał. Nr 4 do SIWZ;
 
1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
1.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
 
1.4. Inne dokumenty:
- formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. – zał. Nr 6 do SIWZ
- zaakceptowany wzór umowy – zał. Nr 5 do SIWZ;
Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.
1.5. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punkcie 1.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 1.1. – wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
1.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
1.7 Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 137,fax. 067 25 69 137.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12.2013 godzina 10.00, miejsce: Siedziba Zamawiającego:
budynek Urzędu Gminy w Drawsku, biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku tel. 067 25 69 137 parter – pokój nr 03.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
 
Kierownik GOPS
Wioletta Krysztofiak
 
 
                                                                                        
 


Wyświetleń strony: 2106
Data wytworzenia: 20-11-2013, 13:09:54 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-11-2013, 13:12:38 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 20-11-2013, 13:35:06 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego