Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała


GK-ZP.271.2.19
Drawsko, 29.04.2019 r.

                            Wykonawcy uczestniczący
                            w postępowaniu pn „Budowa mostu na             
                                                                              rzece Miała”


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
538285-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Dotyczy: SIWZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa mostu na rzece Miała”  - Gmina Drawsko– ogłoszenie nr 538285-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców


1.    Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji kosztorysu ofertowego (ath), co znacznie ułatwiłoby i przyspieszyło pracę podczas przygotowania wyceny w/w zadania. Kosztorys ofertowy zamieszczony na stronie internetowej Zwracamy się mimo opisu nie posiada rozszerzenia ath.
Odp. Kosztorys został zamieszczony w wersji edytowalnej.
2.    Zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogów dot. gwarancji należytego wykonania umowy do wysokości 5% od ceny oferty brutto.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody
3.    W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.
Odp zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.
4.    Czy zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
Odp. Tak Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ( trzy faktury w tym dwie częściowe i jedna końcowa)
5.    Z uwagi na termin składania ofert, w tym dni świąteczne związane z Wielkanocą, oraz długi weekend majowy, w których to dniach dostawcy nie pracują, oraz z uwagi na ukazanie się w najbliższym czasie ogłoszeń o podobnym lub większym zakresie co przedmiotowe zamówienie, występują trudności w pozyskaniu ofert od potencjalnych dostawców/ podwykonawców.
Sytuacja taka wymusza rezygnację z udziału w postępowaniu przez Wykonawców zdolnych do wykonania ww. zamówienia, z odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym.
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe oraz z uwagi na dążenie Wykonawcy do przedstawienia Państwu rzetelnej i atrakcyjnej ceny wyliczonej w oparciu o możliwe do pozyskania oferty oraz uwzględniając czas na mobilizację, zrealizowane i oddane realizowanego obiektu w terminie zgodnym z oczekiwaniami Zamawiającego, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni.
Rozwiązanie takie przyczyniłoby się potencjalnie do zwiększenia liczby Oferentów i zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji.
Odp Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert do dnia 08.05.2019 r.
6.    Wg. ust. 11.8.5. do Oferty należy dołączyć Kosztorys ofertowy. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający akceptuje dołączenie jedynie Tabeli Elementów Scalonych, czy Kosztorysu Ofertowego (poz.1-70)? Czy dołączenie kosztorysu jest konieczne na etapie przetargu?
Odp Zamawiajacy wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego.
7.    Wg. ust. 5.1.2. 1b) ,,kierownik budowy – wymagania: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie mostów’’. Czy przez ten zapis Zamawiający rozumie Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń? Czy Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi.
Odp Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi
8.    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie klasy drewna: wg zapisów Projektu Wykonawczego p.9.5. poprzecznice o przekroju 20 x 20 cm z należy wykonać z drewna klasy K39, a podkład górny z dyliny gr. 10 cm z drewna klasy co najmniej K27. Natomiast wg zapisów STWiOR M.23.10.01. KONSTRUKCJE DREWNIANE POMOSTU: p.2.1.2. ,,…belki poprzeczne K39, bale podłużne nawierzchniosna klasy K33 (wg. PN-EN 388, poprzecznice D40, nawierzchnia C30).’’, gdzie symbol ,,C” oznacza klasy drewna iglastego, a ,,D” klasy drewna liściastego.
Odp Wykonaniepoprzecnic drewnianych z bali 200x200 mm pokładu jezdni z bali 100x160 mm z drewna sosnowego klasy C30 zgodnie z wymogami normy zharmonizowanej PN-EN 338 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Przewidywana  niewielka częstotliwość przejazdów w ciągu doby pojazdów o ograniczonym ciężarze całkowitym do 20 ton oraz brak na rynku drewna o klasie K 39, pozwala na obniżenie klasy projektowanego drewna konstrukcyjnego obiektu z K 39 i K 27 do klasy C 30.Drewno powinno zostać wysuszone do wilgotności  max 23 % impregnowane ciśnieniowo impregnatami zabezpieczającymi przed zagrożeniami min III klasy odporności biologicznej przy głębokości wnikania impregnatu min 8-10 mm.
9.    Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24? Drewno w zaprojektowanej klasie K27/K33/K39 jest nieosiągalne.
odp C30
10.    W przedmiarze robót pozycja 55 – ułożenie jezdni drewnianej mostu z pokłademz bali drewnianych przyjęto klasę drewna min. K33 natomiast w opisie technicznym pkt. 9.6.3. jest klasa drewna K27. Prosimy o określenie klasy drewna do wykonania jezdni drewnianej mostu.
odp  C30
11.    Na rysunku nr 5 projekt wykonawczy nawierzchnię jezdni zaprojektowano z bali o przekroju 100 mm x 160 mm natomiast w STWiOR M.23.10.01 pkt. 5.1. przyjęto bale o przekroju 100 mm x 100 mm, który przekrój bali drewnianych do wykonania nawierzchni należy przyjąć do wyceny?
Odp należy przyjąć do opracowania oferty bale sosnowe nawierzchni klasy C30 o przekroju 100x160.
12.    W przedmiarze robót pozycja 60 – wykonanie palisady przy ręcznym wbiciu kołków i słupków o średnicy 10-12 cm na głębokość 1,5 m jest ilość do wykonania 39,00 m według rysunku nr 7 projekt wykonawczy jest ilość 41,3 m, którą ilość przyjąć do wyceny?
Odp należy przyjąć do opracowania oferty długości palisady ( poz 60) i długości opasek palowo-kiszkowych (poz 61) w ilościach po 41,30 m
13.    W przedmiarze robót pozycja 61 – wykonanie opasek palowo-kiszkowych wraz z palisadą o średnicy 12-14 cm długość do 2,00 m jest ilość do wykonania 39,00 m według rysunku nr 7 projekt wykonawczy jest ilość 41,3 m, którą ilość przyjąć do wyceny?
odp należy przyjąć do opracowania oferty długości palisady ( poz 60) i długości opasek palowo-kiszkowych (poz 61) w ilościach po 41,30 m
14.    Biorąc pod uwagę powyższe, oraz z uwagi na dążenie Wykonawcy do przedstawienia Państwu rzetelnej i atrakcyjnej ceny wyliczonej w oparciu o możliwe do pozyskania oferty oraz uwzględniając czas na mobilizację, zrealizowanie i oddanie realizowanego obiektu w terminie zgodnym z oczekiwaniami Zamawiającego, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się potencjalnie do zwiększenia liczby Oferentów i zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji.
odp termin wydłużono do 08.05.2019 r.
15.    W związku z planowanym złożeniem oferty cenowej na budowę mostu na rzece Miała proszę o zgodę na zamianę klasy gatunku drewna z D40 na C30 dotyczy poprzecznic o przekroju 20x20 cm o dł 6,60 m
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klasy gatunku drewna C30.
Wójt Gminy Drawsko
 Wyświetleń strony: 196
Data wytworzenia: 29-04-2019, 13:28:37 przez Administrator
Opublikowano: 29-04-2019, 13:30:43 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego