Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w sprawie N-ZP.6730.40.2021.AS


 

Drawsko, dnia 11 maja 2022 roku
N-ZP.6730.40.2021.AS
 
 
Obwieszczenie
 
o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia, że 10 maja 2022 r. wpłynął wniosek Inwestora Jacka Walasek, zam. Poznań, działającego przez pełnomocnika Pana Bartosza Lampkowskiego i Pana Bartosza Szpurę MBM Solar, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn” polegającej na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej mocy do 1000 kW, do realizacji na działce nr ewid. 977/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Drawsko, wieś Drawski Młyn, w gminie Drawsko.
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi publicznemu.
 
W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do ww. wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Drawsku przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia.
 
Strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a. mogą zapoznać się z wnioskiem Inwestora o zawieszenie postępowania jak i wnieść sprzeciw do ww. wniosku o zawieszenie postępowania: osobiście, przez platformę ePUAP lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Drawsku przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
 
Obwieszczenie podlega publikacji od dnia 11 maja 2022 roku do 25 maja 2022 roku:
 
  • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Drawsku – bip.gminadrawsko.pl (art. 49 k.p.a.);
  • na tablicy ogłoszeń wsi Drawski Młyn (art. 49 k.p.a.).
 
                                                                                                                   Bartosz Niezborała
                                                                            Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 161
Data wytworzenia: 11-05-2022, 09:12:14 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 11-05-2022, 09:14:15 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 11-05-2022, 09:15:05 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego