Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”.


GK-ZP.271.11.18                                                                                          Drawsko 22 listopada 2019 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1843 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o ul. Powstańców Wielkopolskich 121 A, 64-733 Drawsko. za cenę 157440,00 zł                                                                                                                       brutto(słownie:stopiędziesiątsiedemtysięcyczterystaczterdzieścizłotych  00/100).
 Ogłoszenie nr   615564-N-2019 z dnia 2019-10-28 r.                                                              Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540233946-N-2019 z dnia 31-10-2019                       
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) termin płatności – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium gwarancja
Łączna liczba punktów
1
NOR-MAX, ul. Południowa 33A, 62-005 Promnice
 221107,85
42,72
40,00
82,72
2.
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o ul. Powstańców Wielkopolskich 121 A, 64-733 Drawsko.
157440,00
60,00
40,00
100,00
3
Usługi Budowlano – Wykończeniowe, Prywerek Roman, ul. Bęglewska 10, 64-730 Wieleń
222593,59
42,44
40,00
82,44
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
 


Wyświetleń strony: 84
Data wytworzenia: 22-11-2019, 14:02:45 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-11-2019, 14:04:21 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego