Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo)


 

N-B.6733.3.2019.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami)
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
      że w dniu 2 maja 2019 roku na wniosek P4 Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3064 w miejscowości Drawski Młyn,  na działce nr 117 w obrębie geodezyjnym Pęckowo,
 
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
------------------------
 
 

Drawsko 09.05. 2019r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2018  rok.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.


1. Forma współpracy 

W roku 2018 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej.


2. Obszary wsparcia 

W ww. programie współpracy zaplanowano, że w roku 2018 priorytetowe obszary współpracy obejmowały będą sferę zadań z zakresu określonego w ww. uchwale t. j.: 

 

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. ochrony i promocji zdrowia;
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 7. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 10. promocji gminy,
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

3. Współpraca finansowa 

 

W 2018 roku Wójt Gminy Drawsko ogłosił  otwarty konkurs na realizację następujących zadań publicznych:

1.upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe

2.działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: inwalidów, seniorów funkcjonujących w organizacjach celowych, realizujących zadania w zakresie wyrównywania szans oraz organizowania imprez integracyjnych, aktywizacyjnych w tym min. Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Seniora 

3.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie- organizacja cyklicznych otwartych zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Drawsko dla dorosłych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży oraz rywalizacja w spinningowym Grand Prix Okręgu Noteckiego PZW reprezentacji Koła ,,Noteć” Drawski Młyn 

4.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie  rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie-  cykliczne szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shotokan

 5.ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspomagania działalności organizacji prozdrowotnych- cyklicznej edycji akcji prozdrowotnej ,,Kocham Cię Życie’’

6.działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji i aktywizacji- organizacja cyklicznej Paraolimpiady

7. wspierania i upowszechniania i kultury fizycznej w zakresie organizacji spotkań sportowych morsów.

Na realizację zadań publicznych w roku 2018 Gmina Drawsko przeznaczyła kwotę:

Zadanie nr 1. do 125.000,00 zł. 

Zadanie nr 2.do 5.000,00 zł

Zadanie nr 3.do 1.700,00 zł

Zadanie nr 4.do 1.000,00 zł

Zadanie nr 5.do 700,00 zł

Zadanie nr 6.do 2.000,00 zł 

Zadanie nr 7.do 1.000,00 zł 


W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Drawsko, wpłynęły oferty. 

Komisja Konkursowa powołana dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. 

Z prac Komisji sporządzony został protokół, który przekazano Wójtowi Gminy Drawsko i zarekomendowano podmioty do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Drawsko:

- Ludowy Zespół Sportowy ,,Orzeł’’ Pęckowo wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe-85.000,00 zł

- Ludowy Zespół Sportowy ,,Sokół’’ Drawsko wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe-39.000,00 zł

-Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej polegające na organizowaniu rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez: szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko dzieci, młodzież, grupy seniorskie uzdolnione sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie, w tym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe-1.000,00 zł

-Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego ,,FUDOKAN’’ w Krzyżu Wlkp. wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie-  cykliczne szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shotokan – 1.000,00 zł

-Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie integracji i aktywizacji- organizacja cyklicznej  Paraolimpiady- 2.000,00 zł

-Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo ,,AMAZONKI’’ z Krzyża Wlkp. wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:

ochrony i promocji zdrowia w zakresie wspomagania działalności organizacji prozdrowotnych- cyklicznej edycji akcji prozdrowotnej ,,Kocham Cię Życie’’- 700,00 zł

-Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło PZW ,,NOTEĆ’’ Drawski Młyn wsparcie w realizacji zadania publicznego w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie rozgrywek amatorskich w różnych dyscyplinach sportu poprzez szkolenie i prowadzenie zajęć treningowych przez zespoły sportowe funkcjonujące na terenie Gminy Drawsko, dzieci, młodzieży, grup seniorskich uzdolnionych sportowo, w szczególności biorące udział we współzawodnictwie- organizacja cyklicznych otwartych zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Drawsko dla dorosłych i z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży oraz rywalizacja w spinningowym Grand Prix Okręgu Noteckiego PZW reprezentacji Koła ,,Noteć” Drawski Młyn-  1.700,00 zł

 

5. Kontrola i rozliczanie dotacji

Kontrolę poprawności rozliczenia otrzymanych środków finansowych przeprowadzono na podstawie sprawozdania końcowego każdej z ofert.

 

6. Współpraca pozafinansowa 

Gmina realizowała współpracę niefinansową z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:

1)udzielanie informacji o innych źródłach finansowania, doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków,

2)promowanie szkoleń i wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe,

3)przekazywanie informacji o szkoleniach zewnętrznych i konkursach ogłaszanych przez inne podmioty,

4)opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie referencji.

  

7. Podsumowanie 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych wpływającym rozwój  gminy. 

Działania Gminy Drawsko w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018r. realizowane były w dwojaki sposób tj. w formie finansowej i pozafinansowej, zgodnie z założeniami programu współpracy w roku 2018.

Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi rozwija się w zakresie wymiany informacji, konsultacji, spotkań z przedstawicielami organizacji oraz udział przedstawicieli tych organizacji w komisjach konkursowych i innych wspólnych przedsięwzięciach.

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu informacji można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na potrzeby Gminy Drawsko.


Sporządziła:

Anna Fręś-Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta


 

 Wyświetleń strony: 412
Data wytworzenia: 09-05-2019, 12:01:03 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-05-2019, 12:07:48 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego