Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19


GK-ZP.271.12.19                                                                                          Drawsko 4 grudnia 2019 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego   w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertęDROMOS Sp. z o.o. Sp. K., Huta Szklana 80, 64-761 Krzyż Wlkp.. za cenę 308 320,10 zł.                                                                                                                       brutto(słownie:trzystaosiemtysięcytrzystadwadzieściazłotych  10/100).
 Ogłoszenie nr 624059-N-2019 z dnia 2019-11-18                                                                                     
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) termin gwarancja – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium gwarancja
Łączna liczba punktów
1
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o ul. Powstańców Wielkopolskich 121 A, 64-733 Drawsko.
391 632,00 zł
47,24
40,00
87,24
2.
DROMOS Sp. z o.o Sp. K., Huta Szklana 80, 64-761 Krzyż Wlkp
308 320,10 zł
60,00
40,00
100,00
 
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 105
Data wytworzenia: 04-12-2019, 13:53:07 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-12-2019, 13:54:45 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego