Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
 
1. Stanowisko pracy:
Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Drawsko
 
2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4)  wykształcenie średnie lub wyższe
5)   znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
-  Ustawy - Prawo ochrony środowiska,
- Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
- Ustawy - Prawo wodne
-  Ustawy o ochronie przyrody
-  Ustawy o samorządzie gminnym,
-  Kodeksu postępowania administracyjnego,
-  instrukcji kancelaryjnej,
- instrukcji archiwalnej.
 
      3. Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) komunikatywność,
2) dyspozycyjność,
3) umiejętność pracy w zespole,
4)umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
5) umiejętność interpretacji przepisów prawa i analitycznego myślenia,
6) prawo jazdy kat. B.
 
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.      Wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy - Prawo ochrony środowiska.
2.      Wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
3.      Wykonywanie obowiązków w zakresie Ustawy Prawo wodne
4.      Wykonywanie obowiązków w zakresie Ustawy o ochronie przyrody
5.      Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla Rady Gminy i jej Komisji.
6.      Prowadzenie spraw z dziedziny zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej kraju w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
7.      Bieżące przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
8.      Sporządzanie sprawozdawczości z wyżej wymienionych zadań.
9.      Bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych.
10. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 
5. Informacja o warunkach pracy:
1)  miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733
     Drawsko - Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
2)  czas pracy - pełny wymiar czasu pracy
3)  w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania zawartej  umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą, zakończoną egzaminem.
Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Umowa po upływie okresu nie przekraczającego 6 miesięcy, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu służby przygotowawczej, może zostać zawarta na czas nieokreślony. 
 
6. Wskaźnik zatrudnienia:
     W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
7. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie np. dyplomu,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach np.: kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje,
 6. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.  oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  i z pełni publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 9. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia.
10. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2   
ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą na w. w. adres urzędu, w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska” w terminie do dnia 14 marca 2019 roku do godz. 1445.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
9. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie              i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Na ocenę kandydatów składać się będzie rozmowa kwalifikacyjna, którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Drawsko
10. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Drawsko zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną dołączone do protokołu naboru.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl
Nabór na stanowisko zostanie przeprowadzony na zasadach określonych przez przepisy prawa dla wolnych stanowisk urzędniczych.
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 1358
Data wytworzenia: 04-03-2019, 15:24:23 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-03-2019, 15:25:47 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego