Wykaz nieruchomości do sprzedaży Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana (obręb Drawsko, działki nr 724/8, 724/9)


Drawsko, dnia 31 marca 2022 roku
N.6840.6.2022.MD
N.6845.7.2022.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący - działki nr 724/8, 724/9, obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący – cz. dz. 179/9 w obrębie Drawsko. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa:  Drawsko i Drawski Młyn.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 31 marca 2022 roku
N.6840.6.2022.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.urzęd. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.),   Uchwałą nr 2/2019 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/8 położonej   w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn, Uchwałą nr 2/2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 724/9 położonej   w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 29/2022 z dnia 31 marca 2022 roku
 
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczona geodezyjnie jako działka nr 724/8, o pow. 0,0954 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Układ przestrzenno-funkcjonalny budynku mieszkalnego: piwnica: garaż, kotłownia, dwie piwnice i komunikacja o pow. 54,13m2; parter: przedsionek, korytarz, łazienka, kuchnia, dwa pokoje o pow. 54,29m2; poddasze: korytarz, łazienka, trzy pokoje, kuchnia o pow. 39,14m2; łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 147,56m2
obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn, niezabudowana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 724/9, o pow. 0,0205 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00023892/0  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: budynek mieszkalny, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej Drawskiego Młyna, w obrębie Drawsko, przy ul. Szosa Dworcowa 8B. Lokalizacja bardzo korzystna w centralnej części wsi, dojazd bezpośrednio z drogi asfaltowej. Działka nr 724/8 o powierzchni 0,0954 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, działka nr 724/9 o powierzchni 0,0205ha jest niezabudowana i położona bezpośrednio przy działce nr 724/8, w jej tylnej części. Uzbrojenie w energie elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną.
Opis budynku mieszkalnego: budynek mieszkalny parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym wykonany w technologii tradycyjnej w II połowie XX wieku. Fundamenty betonowe, ściany piwnic z bloczków betonowych, ściany nadziemia z cegły ceramicznej o grubości 40,25,12 cm; stropy z płyt stropowych; dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachówką; komin murowany z cegły pełnej ceramicznej; stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa płycina pełna i oszklona; schody zewnętrzne betonowe, schody wewnętrzne betonowe obłożone drewnem; posadzki betonowe. Ogrzewanie centralne z kotła na paliwo stałe, usytuowanego w kotłowni w piwnicy. Ogólny stan techniczny budynku określono jako dostateczny, budynek wykazuje naturalne zużycie wynikające z okresu trwania i zużycia zastosowanych do budowy materiałów, a także przeprowadzonych remontów.
Sprzedaż obu wyżej opisanych nieruchomości nastąpi łącznie.
Łączna cena  nieruchomości wynosi: 380000,00 złotych.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku Vat, natomiast sprzedaż działki niezabudowanej objęta jest podatkiem Vat.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 17 maja 2022 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 17 maja 2022 roku.
       W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 17 maja 2022 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063,  osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawski Młyn i publikuje na stronie internetowej – www.gminadrawsko.pl, www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
 
                                                                                          BARTOSZ NIEZBORAŁA
       WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................
 


Wyświetleń strony: 718
Data wytworzenia: 01-04-2022, 07:24:20 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 01-04-2022, 07:28:11 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 01-04-2022, 07:30:33 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego