Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj.


                                                            
UCHWAŁA NR XLVI/282/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 19 marca 2014 r.
 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały nr II/5/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych.
 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), w związku z § 67 uchwały Rady Gminy Drawsko z dnia 26.01.2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Drawsko (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 50, poz. 908) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
§1
 §1 uchwały nr II/5/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych otrzymuje brzmienie:
 
,,§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych
            w następującym składzie:
             - Justyna Helwich                                         - Przewodnicząca 
             - Ewa Kuźmin                                             - Zastępca Przewodniczącego
             - Ewelina Michałowska                                - Członek
             - Mariusz Banecki                                        - Członek
             - Włodzimierz Gapski                                  - Członek
             - Andrzej Maciaszek                                    - Członek.”.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Drawsko.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr XLVI/282/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 19 marca 2014r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych
 
W dniu 23 luty 2014r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Drawsko w związku z rezygnacją złożoną przez Panią Danutę Muchel. W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających ( głosowania nie przeprowadzono z uwagi na liczbę zarejestrowanych kandydatów równą liczbie mandatów w okręgu ) Radną została wybrana Pani Ewelina Michałowska. Pani Ewelina Michałowska wyraziła wolę pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy Drawsko.
W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę.
 


Wyświetleń strony: 1088
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:13:25 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:14:57 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego