Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014


GK-ZP 271.9.13                                                                                  Drawsko 20 sierpnia 2013

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

 

OTRZYMUJĄ:

                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Roboty budowlane                           Dostawy    x                                  Usługi  

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    

 

Numer ogłoszenia   158169 -2013 z dnia 08.08.2013

 

 

 

3. NOMENKLATURA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia  09100000-1

                                           

 

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w ilości ok. 150 ton do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko.


5. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                        Negocjacje bez ogłoszenia 

nieograniczony

Z wolnej ręki                Licytacja elektroniczna                     Dialog  konkurencyjny        

Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem           

 

6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

 

Nr

of.

 

Nazwa i adresy wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

 

CENA

 

 

 

1

Przetsiębiorstwo Transportowo-Handlowe IMaGE Sebastian Girgiel

Ul. Dojazdowa 53

43-186 Orzesze Gardawice

 

92,47

 

 

 

 

92,47

 

2

Trans-Wo

Wiesław Wrzeszcz

Ul. Wańkowicza 14

70-787 Szczecin

 

86,56

 

 

 

86,56

3

 

 

 

 

Składnica Artykułów Masowych

Węglopasz Sp. j

T. Mędrygał, M. Mędrygał

Ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko, Żołędowo

 

 

100,00

 

 

 

 

100,00

4

PROMAT bis

Anna Rój

Ul. Niepodległości

66-530 Drezdenko

 

97,51

 

 

 

97,51

5

Centrum Materiałów Budowlanych

Hubert Izydor

Ul. Przemysłowa 6

64-730 Wieleń

 

90,58

 

 

 

90,58


 

  

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Nazwa wykonawcy

Składnica Artykułów Masowych

Węglopasz Sp. j

T. Mędrygał, M. Mędrygał

 

 

Adres

 Ul. Koronowska 38

 

Kod pocztowy

86-031 Osielsko, Żołędowo

Miejscowość

Żołędowo

Województwo/Kraj

Kujawsko-Pomorskie/Polska

Telefon

52 381 85 40

Faks

52 381 86 54

Poczta elektroniczna

 

Adres internetowy (URL)

 

Cena wybranej oferty

649,44  zł brutto za 1 tonę węgla

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  20.08 2013r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 20.08.2013r.

 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę

                                                                                        

  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

  

       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
                                                 

                                                                                                            Wyświetleń strony: 1304
Data wytworzenia: 20-08-2013, 14:00:52 przez Administrator
Opublikowano: 20-08-2013, 14:03:01 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego