Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada


Drawsko, dnia 19.04.2017 r.
N-B.6733.4.2017.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na żądanie Pełnomocnika Pan Marcina Pawłowskiego - Biuro Projektów Wodnych , Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, działającego w imieniu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile, w dniu 18 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.4.2017. MK ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odbudowa Kanału Zawada” polegającej na przebudowie:
- zastawki w km ca 0+530
- ewentualnym ubezpieczeniu stopy skarp koryta na odcinku ca
   50,0 m powyżej budowli,
w Drawskim Młynie na działkach nr ewid. gruntów 817, 825, 826 i 7020 w obrębie geodezyjnym Drawsko.
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.4.2016 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpisWyświetleń strony: 608
Data wytworzenia: 19-04-2017, 09:02:33 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-04-2017, 09:04:01 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego