Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp


GK-ZP.271.2.17                                                                                               Drawsko 25 kwietnia 2017
 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12
PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH
1.       Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
2.       Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Kopernika w Drawskim Młynie.
Zakres zamówienia obejmuje:
Roboty ziemne i drogowe, roboty pomiarowe – 0,10 km, rozebranie chodników z płyt betonowych – 6 m2, rozebranie nawierzchni asfaltowej – 16 m2, rozebranie krawężników betonowych – 12 m2, rozebranie kostki betonowej 6 cm z chodnika – 14 m2, wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 - 285 m, krawężniki betonowe wystające 15x30 ława betonowa – 130 m, obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej – 25 m, obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej – 130 m, ławy betonowe zwykłe pod krawężniki 10,20 m3, podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr. 25 cm po zagęszczeniu – droga, parkingi – 852 m2, zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi – 217 m3,
Odwodnienie: wykonanie studni rewizyjnych metodą studniarską z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy1000 mm o głębokości do 3m – 2 szt., wykonanie studni ściekowych z gotowych elementów, uliczne betonowe o średnicy500 mm na odl. Do 3 m bez zagęszczania – 4 szt., wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. Dna 1,5 m głęb. Wykopu do 1,5 m – 39 m3, kanały z rur PVC łączone na wcisk – średnica wew. Rury 200 mm – 26 m, zasypywanie wykopów ze skarpami, zasypywanie wykopu z przerzutem na odl. Do 3 m bez zagęszczania – 39 m3
Roboty nawierzchniowe: podsypka cementowo piaskowa pod kostkę gr. 5 cm 43m3, ławy betonowe zwykłe ściek – 8 m3, ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, wypełnianie spoin piaskiem – droga, parking – 852 m2, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem – 240 m2
 
3.       Szacunkowa wartość zamówienia:
149 392,86 zł. netto
 
4.        Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o, ul. Powstańców Wielkopolskich 121A, 64-733 Drawsko
5.       Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki
W związku z zaistnieniem przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina drawsko ma zamiar udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, kontrolowanej przez siebie osobie prawnej, jaką jest spółka komunalna – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. W związku z bezpośrednim nadzorem Gminy oraz dominującym jej wpływem na cele strategiczne, Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o jest wykonawcą zapewniającym bezpieczeństwo w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej a co z tym związane ciągłości wykonywanych działań. Zakład kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. jako spółka komunalna posiada odpowiedni potencjał techniczny, a także wiedzę i doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych w zakresie wykonywanych prac na terenie naszej Gminy. Niniejsze zamówienie mieści się w podstawowym zakresie działalności Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o. przedmiotowe zamówienie należy do zadań własnych jednostki dla których realizacji powołano – Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z. o.o.
6.       Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 15.05.2017 r. – 31.08.2017 r.
7.       Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane
 
Ogłoszenie nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 1102
Data wytworzenia: 25-04-2017, 14:36:57 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 25-04-2017, 14:38:37 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 25-04-2017, 14:50:56 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego