Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie


                                                                                             Drawsko 26.06.2018 r.
GK-ZP.271.1.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
 
Budowa mostu na rzece Miała" nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 570930-N-2018 z dnia 11.06.2018 r.
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Drawsko unieważnia postępowanie na realizację zadania:
Budowa mostu na rzece Miała ", ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i niewpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 ustawy.
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wpłynęły żadne oferty lub nie wpłynęły oferty niepodlegające wykluczeniu. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 26 czerwca 2018 roku do godz. 09:45 nie złożono ofert na realizację przedmiotowego zadania.
 
 
 
 
                                                                          Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 614
Data wytworzenia: 26-06-2018, 12:24:09 przez Administrator
Opublikowano: 26-06-2018, 12:24:45 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego