Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku


Drawsko, dnia 6 sierpnia 2020 roku

 

N-ZP.6733.4.2020.AS

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2020r., poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

 

zawiadamia,

że na żądanie ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Łukasz Szydłowski, w dniu 6 sierpnia 2020 roku, została wydana decyzja nr N-ZP.6733.4.2020.AS, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN wraz kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektroenergetycznej nn, stacji transformatorowej kontenerowej, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, dla działek:

1. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Pęckowo:

677, 263, 260;

2. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko Nadleśnictwo:

70/11, 69/1, 67/4, 69/2, 74/12, 72/33, 70/3, 7043, 7042/1, 7053/1, 7044;

3. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Piłka:

238, 256, 8, 7066/7, 11, 7066/6, część 70, 67, 751, 752/1, 7067/5, 328, 342, 335, 317, 318/1, 7066/3, 7067/1, 43.

 

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, pokój Nr 11, I piętro.

 

           (-) Bartosz Niezborała

   Wójt Gminy Drawsko

 

 Wyświetleń strony: 62
Data wytworzenia: 06-08-2020, 13:13:29 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 06-08-2020, 13:19:54 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020, 13:21:37 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego