Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko


GK-ZP.271.4.13                                                                              Drawsko, dnia 19.04.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    

 

Numer ogłoszenia   128904-2013 z dnia 03.04.2013

 

Rodzaj zamówienia – usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): : 66.51.00.00-8 : 66.51.50.00-3; 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3; 66.51.41.10-0; 66.51.61.00-1

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

,, Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko w zakresie:

 

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk”

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium  ceny oraz akceptacją klauzul dodatkowych.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr. 2 złożona przez:

 

     InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

Ul. Piękna 58

          60-589 Poznań

z ceną ofertową w wysokości brutto : 178 212,30 zł (słownie: stosiedemdziesiątosiemtysięcydwieście dwanaściezłotych 30/100)

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą ilość punktów przy zastosowaniu kryteriów:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

 

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium ,, cena” oraz „klauzule dodatkowe”

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy, Oddział w Pile

ul. Browarna 19,

64-920 Piła

 

Firma nie składała oferty na część I zamówienia

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

Ul. Piękna 58

60-589 Poznań

 

93,04   pkt

3

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Oddział w Poznaniu

Al. Niepodległości 2,

61-874 Poznań

 

87,99   pkt

 

Część II Zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.”

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium  ceny.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr. 1 złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy, Oddział w Pile

ul. Browarna 19,

64-920 Piła

z ceną ofertową w wysokości brutto : 31 113,00 zł (słownie trzydzieści jeden sto trzynaście złotych 00/100)

 

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium ,, cena”

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy, Oddział w Pile

ul. Browarna 19,

64-920 Piła

 

100,00 pkt

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

Ul. Piękna 58

60-589 Poznań

 

           76,63   pkt

3

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Oddział w Poznaniu

Al. Niepodległości 2,

61-874 Poznań

 

Firma nie składała oferty na część II zamówienia

 

Część III Zamówienia:

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych”

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium  ceny.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr. 1złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy, Oddział w Pile

ul. Browarna 19,

64-920 Piła

z ceną ofertową w wysokości brutto : 21 720,00 zł (słownie dwadzieścia jeden siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium ,, cena”

1

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy, Oddział w Pile

ul. Browarna 19,

64-920 Piła

 

100,00 pkt

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

Ul. Piękna 58

60-589 Poznań

 

           33,25 pkt

3

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Oddział w Poznaniu

Al. Niepodległości 2,

61-874 Poznań

 

Firma nie składała oferty na część III zamówienia

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  19.04 2013r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 19.04.2013r.

 

 

 INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

 

 

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę

                                                                                        

 

   INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

 

 

 

        INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
                                                 

 

 

                                    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,                         

                                       Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

     

                                                                               Dariusz Bielawski

                                                                                                                     

                                                                 

 

 Wyświetleń strony: 1754
Data wytworzenia: 19-04-2013, 12:05:50 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 19-04-2013, 12:07:42 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 19-04-2013, 12:13:02 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego