Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013


Wójt Gminy Drawsko

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. tekst jednolity Nr 234, poz. 1536 ze zmianami ) orazuchwały nr XXI/165/2012  Rady Gminy Drawsko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

OGŁASZA

otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2013 r.

I. Konkurs adresowany jest do:

1) organizacji pozarządowych oraz

2) podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaj zleconego zadania publicznego oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w 2012r.:

a.    w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, zajęć treningowych oraz w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2013r. – do 69.000,00 zł.

III. Warunki i termin realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania:

marzec – grudzień 2013 r.

Termin ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą rozliczane.

2) Warunki realizacji zadania:

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Drawsko o ogłoszeniu konkursu, po jego przeprowadzeniu zostaną zawarte umowy ze zleceniobiorcami.

Zleceniobiorca realizujący zadanie zobowiązuje się je wykonać zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2) Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym  i z którym zawarta zostanie umowa.

3) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według obowiązującego wzoru, t. j.ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 nr 6 poz. 25).

4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji po jego wykonaniu zadania.

5) Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową prowadzoną przez oferenta.

W przypadku ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta Wójt Gminy Drawsko może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy.

V. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego oraz z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013r.” w Sekretariacie Wójta Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp 121, 64-733 Drawsko, w terminie 21 dni od ogłoszenia t. j. do 26 luty 2013r.

Oferty złożone na innych formularzach lub po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą brane pod uwagę w konkursie.

2) Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

3) Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

a. sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku poprzednim oraz sprawozdanie finansowe,

b. aktualny wypis z rejestru określający reprezentację podmiotu,

c. statut.

Dopuszcza się uwierzytelnioną kserokopię statutu oraz wypisu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, która przedstawi Wójtowi propozycję co do wyboru ofert.

2) Rozpatrywanie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wg następujących kryteriów:

a. zgodność celu projektu z celami,, Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

b. wielkość kosztów realizacji projektu do kosztów realizacji zadania,

c. doświadczenie organizacji w realizacji projektu,

d. efektywność projektu,

e. perspektywa kontynuacji projektu,

f. dotychczasowa współpraca z gminą,

g. współpraca z innymi podmiotami.

3) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. Od postanowień zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana przez wnioskodawcę w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

  1. Informacje dodatkowe:

Gmina Drawsko przekazała na realizację zadania w 2013 r. kwotę 89.000.00 zł.

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121 – u Sekretarza Gminy (pok. 10a ) lub telefonicznie pod numerem: (067) 2569128 wew.136.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych.Wyświetleń strony: 4186
Data wytworzenia: 04-02-2013, 15:47:28 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-02-2013, 15:48:13 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:49:32 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego