Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu


 
UCHWAŁA NR XLVI/278/2014
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 19 marca 2014
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 220, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
 
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
 
§ 1. Udziela się pomocy finansowej  Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu w formie dotacji celowej w kwocie 1972,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 80/100)  na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do
uchwały nr XLVI/278/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 19 marca 2014
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu
 
 
Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego zwrócił się do Wójta Gminy Drawsko o współfinansowanie kosztów utrzymania 3 mieszkańców naszej gminy w WTZ w Wieleniu.
W roku 2012 dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 90% kosztów, 6% pokryje Powiat, natomiast proponuje się aby udział naszej gminy wynosił 4% kosztów utrzymania tj. 1972,80 zł.
 


Wyświetleń strony: 1198
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:07:39 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:09:09 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego