Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku


Drawsko, dnia 9 lutego 2021 roku
N.6840.5.2020.MD
 
OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DRAWSKO
 
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.urzęd. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.)
 
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/3, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
      Cena wywoławcza brutto – 23300,00 złotych.
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
Wadium wynosi – 2000,00 złotych,
Postąpienie wynosi nie mniej niż – 240,00 złotych.
 
  1. CHEŁST ZACHÓD, działka nr 78/4, o pow. 0,1010 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026359/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
      Cena wywoławcza brutto – 23 500,00 złotych.
      Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
Wadium wynosi – 2000,00 złotych,
      Postąpienie wynosi nie mniej niż – 240,00 złotych
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2021 roku o godz.1000 w Urzędzie Gminy Drawsko – sala posiedzeń (parter – pokój nr 7).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Gminy Drawsko w Banku Spółdzielczym w Wieleniu nr 41896000030000212120000040 do dnia 15 marca 2021 roku. Dowód wpłaty wadium musi określać nr działki, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do wpłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, na konto Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 7589600030000212120000010 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.
 
Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 
Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 25 września 2020 roku. II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 17 listopada 2020 roku, III przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się dnia 22 stycznia 2021 roku.
 
Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.
 
Wójt Gminy Drawsko zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 067/2569063, wewn. 152, 693223797 (osoba do kontaktu – Mirosława Drózd).
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 880
Data wytworzenia: 09-02-2021, 08:33:19 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-02-2021, 08:36:19 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 09-02-2021, 08:37:22 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego