Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.26.2022.MD z dnia 16.03.2023 roku


Drawsko, dnia 16 marca 2023 roku
N-ZP.6730.26.2022.MD
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
 
Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r., poz. 503 ze zm.), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamia się, że Wójt Gminy Drawsko w dniu 16 marca 2023 roku wydał decyzję nr N-ZP.6730.26.2022.MD o warunkach zabudowy dla inwestycjipolegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, o mocy do 2 MW, do realizacji na działkach: o nr ewid. 100/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pełcza i nr ewid. 45/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kawczyn, w gminie Drawsko, powiat czarnkowsko -trzcianecki.
W związku z powyższym można zapoznać się z treścią wydanej decyzji (w załączeniu) oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 67 256 9063). Udostępnienie dokumentacji sprawy może nastąpić zgodnie z przepisami działu II ustawy OOŚ z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne udostępnienie treści przedmiotowej decyzji następuje w dniu
16 marca 2023 roku.
 
                                                                           (-) Bartosz Niezborała
                                                                             Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 Wyświetleń strony: 217
Data wytworzenia: 16-03-2023, 12:11:36 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-03-2023, 12:14:07 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego