Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


UCHWAŁA Nr L/294/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 28 maja 2014r.

 

w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w gminie Drawsko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

§ 1 Tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

1.      W celu powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego Zespołem Interdyscyplinarnym, Wójt Gminy Drawsko występuje do:

1)      Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

2)      Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

3)      Policji

4)      Oświaty

5)      Ochrony zdrowia

6)      Organizacji pozarządowych

o wskazanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.      Powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Drawsko.

3.      Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych powodów nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Wójta Gminy Drawsko z wnioskiem o odwołanie. Do czasu odwołania jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków w Zespole.

4.      W uzasadnionych przypadkach, o odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może zwrócić się także  Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do Wójta Gminy Drawsko. W takim przypadku stosuje się zdanie 2 pkt 3.

5.      Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy Drawsko.

6.      Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

7.      Obszarem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drawsko jest gmina Drawsko.

 

§ 2  Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

1.      Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na pierwszym posiedzeniu składają pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym.

2.      Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nieobecni na pierwszym posiedzeniu oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy zostali powołani w czasie trwania kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego, składają oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, na którym są obecni.

3.      Posiedzenia Zespołu odbywają się w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

4.      O terminie i miejscu posiedzenia Zespołu Przewodniczący informuje członków Zespołu Interdyscyplinarnego co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem tego posiedzenia  pocztą tradycyjną, faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście.

5.      W przypadkach uzasadnionej nieobecności członkowie Zespołu interdyscyplinarnego są obowiązani powiadomić Przewodniczącego co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.

6.      Uczestnictwo w posiedzeniach członków Zespołu Interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. Członkom nie przysługuje odrębne wynagrodzenie, ani zwrot kosztów podróży. Koszty podróży są pokrywane z budżetu podmiotu delegującego na posiedzenie.

7.      Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół oraz listę obecności uczestniczących członków.

8.      Członkom Zespołu Interdyscyplinarnego przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny przyjmuje uchwały w formie pisemnej.

§ 3 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

1.      Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu oraz Zastępca Przewodniczącego, który działa w czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu oraz w zakresie określonym przez Przewodniczącego Zespołu.

2.      Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wybierają Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

3.      Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeśli zajdzie taka konieczność.

4.      Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego  może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Drawsko na rzecz w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznaczy termin posiedzenia nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

5.      Obradami Zespołu Interdyscyplinarnego kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący podpisuje protokoły posiedzenia i uchwały przyjęte przez Zespół Interdyscyplinarny oraz wystąpienia do odpowiednich organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6.      Przewodniczący organizuje prace Zespołu Interdyscyplinarnego a w szczególności:

1) określa termin i miejsce posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego;
2) zwołuje posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
3) przygotowuje projekt porządku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego.
4) reprezentuje Zespół Interdyscyplinarny przed organami administracji rządowej i
    jednostek samorządu terytorialnego i innymi instytucjami oraz organizacjami  
    pozarządowymi.

7.      Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego koordynuje i nadzoruje prace Grup Roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

8.      O stwierdzonych nieprawidłowościach, problemach występujących w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje na najbliższym posiedzeniu Zespół Interdyscyplinarny.

§ 4  Grupy Robocze

1.      W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być tworzone Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach.

2.      Grupy Robocze powołuje Zespół Interdyscyplinarny w formie uchwały. W uzasadnionych przypadkach, Zespół może upoważnić Przewodniczącego do powoływania Grup Roboczych w formie zarządzenia.

3.      O terminie i miejscu spotkania członków Grupy Roboczej informuje Przewodniczący, pocztą tradycyjną, faksem, telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście.

4.      Prace Grup Roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

§  5  Organizacja pracy Grup Roboczych

1.      Członkowie Grupy Roboczej w przypadku prowadzenia procedury „Niebieska Karta” dokonują analizy sytuacji rodziny i ustalają plan pomocy osobie, rodzinie, grupie problemowej lub środowisku.

2.      W planie pomocy, o którym mowa w pkt. 1 wskazuje się osobę odpowiedzialną za wykonanie  poszczególnych działań.

3.      Plan pomocy, o którym mowa w ust. 1, w miarę możliwości, ustala się przy udziale osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie.

4.      Wszystkie działania Grupy Roboczej w sprawie procedury „Niebieska Karta” są dokumentowane.

5.      Ze spotkania Grupy Roboczej sporządza się protokół oraz listę obecności. Protokół po podpisaniu przez uczestniczących członków Grupy Roboczej, przedkłada się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, w terminie 7 dni od daty spotkania.

6.      Członkowie Grupy Roboczej, nie będący członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z realizacją procedury „Niebieska Karta” składają pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 3, pkt. 1.

7.      Członkowie Grupy Roboczej sporządzają protokół o zakończeniu procedury „Niebieska Karta”, po jego akceptacji przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i podpisaniu przez  Przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego, następuje zakończenie procedury.

§ 6 Postanowienia uzupełniające

1.      Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, który zobowiązany jest przechowywać dokumentację Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.      Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze gromadzą w szczególności następujące dokumenty:

1)      Oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z pracami wykonywanymi w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego

2)      Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 

3)      Plany działań Grup Roboczych

4)      Protokoły  z posiedzeń Grup Roboczych

5)      Listy obecności uczestników posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

6)      Listy obecności uczestników posiedzeń Grupy Roboczej

7)      Protokół Grupy Roboczej o zakończeniu działań w konkretnej rodzinie

3.      Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych wykonują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 7

Uchyla się uchwałę nr 58/X/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Wyświetleń strony: 992
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:32:20 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:33:59 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego