ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


                                                                                             Drawsko 30.07.2018 r.
GK-ZP.271.3.2018
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
 
Budowa mostu na rzece Miała" nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 585730-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.  oraz zmiana ogłoszenia nr 500169522-N-2018 z dnia 19-07-2018 r
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Drawsko unieważnia postępowanie na realizację zadania:
Budowa mostu na rzece Miała ", ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i niewpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 ustawy.
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wpłynęły żadne oferty lub nie wpłynęły oferty niepodlegające wykluczeniu. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 24 lipca 2018 roku do godz. 09:45 nie złożono ofert na realizację przedmiotowego zadania.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 626
Data wytworzenia: 30-07-2018, 15:34:28 przez Administrator
Opublikowano: 30-07-2018, 15:36:49 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego