Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4


Drawsko, dnia 4 maja 2021 roku
N.6840.14,15.2020.MD
N.6845.10,13,14,15,16.2021.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące - działkę nr 77/4, obręb Kwiejce Nowe, działkę nr 69/11 w obrębie Kwiejce; wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące – cz. dz. nr 152/1 w obrębie Drawsko i cz. dz. 549/2 w obr. Piłka, cz. dz. 25/2 w obr. Chełst Zach, wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie obejmujący – cz. dz. 122/8 w obr. Kamiennik. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Kwiejce, Kwiejce Nowe, Drawsko, Piłka, Kamiennik, Chełst.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 30 kwietnia 2020 roku
N.6840.15.2020.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 1/2021 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 77/4 położonej w obrębie Kwiejce Nowe
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
KWIEJCE NOWE, działka nr 77/4, o pow. 0,3119 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00026369/6  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę letniskową indywidualną.
Cena brutto – 77800,00 złotych.
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony.
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 22 czerwca 2021 roku,
2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 22 czerwca 2021 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 22 czerwca 2021 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
                                                                                          Bartosz Niezborała
       Wójt Gminy Drawsko
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................
 
 


Wyświetleń strony: 877
Data wytworzenia: 10-05-2021, 10:46:50 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 10-05-2021, 10:48:58 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego