Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Kwiejce działka nr 174/1, pod zabudowę usługową


Drawsko, dnia 13 października 2022 roku
N.6840.10,11.2022.MD
 
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący - działkę nr 91/1 obręb Kwiejce, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący - działkę nr 174/1 obręb Kwiejce. Nieruchomości te wchodzą w skład zasobu mienia Gminy Drawsko. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa:  Kwiejce.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 

Drawsko, dnia 13 października 2022 roku

N.6840.11.2022.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i z Uchwałą nr 1/2022 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 91/1 i nr 174/1 położonych w Kwiejcach
 
podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. KWIEJCE, działka nr 174/1, o pow. 0,9745ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022400/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową
      Cena – 434570,00 zł / brutto.
      Sposób sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż prawa własności.
 
Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 30 listopada 2022 roku,
2.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 30 listopada 2022 roku.
 
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do 30 listopada 2022 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Termin, miejsce i warunki  przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063,  osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
Bartosz Niezborała
           Wójt Gminy Drawsko
 

 

 


Wyświetleń strony: 378
Data wytworzenia: 17-10-2022, 08:30:41 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 17-10-2022, 08:33:34 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 17-10-2022, 08:38:09 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego