Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.


Data rozpoczęcia przetargu: 09-01-2013
Data zakończenia przetargu: 31-01-2013

Rozstrzygnięcie przetargu (01-02-2013)


GK-ZP 271.1.13                                                                                       Drawsko 1 lutego 2013

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

OTRZYMUJĄ:

                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Roboty budowlane   x                        Dostawy                                      Usługi  

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej     

 

Numer ogłoszenia   13924-2013 z dnia 09.01.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19350-2013 z dnia 14.01 2013 r.

3. NOMENKLATURA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia 45212120-3; 45233161-5; 45112723-9; 45112710-5; 45111291-4

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniami na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.

5. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                        Negocjacje bez ogłoszenia  

nieograniczony

Z wolnej ręki                Licytacja elektroniczna                     Dialog  konkurencyjny        

Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          

6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr

of.

 

Nazwa i adresy wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

 

CENA

 

 

 

1

Ogród Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1

66-440 Skwierzyna

 

94,78

 

 

 

 

94,78

 

2

 

 

 

 

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku

ul. Powstańców Wielkopolskich 121 A

64-733 Drawsko

 

100,00

 

 

 

 

100,00


7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Nazwa wykonawcy

Zakład Kanalizacji i Wodociągów

 

 

Adres

 ul. Powstańców Wielkopolskich 121A

 

Kod pocztowy

64-733 Drawsko

Miejscowość

Drawsko

Województwo/Kraj

Wielkopolskie/Polska

Telefon

67 256 91 48

Faks

67 256 91 73

Poczta elektroniczna

 

Adres internetowy (URL)

 

Cena wybranej oferty

376 799,58  zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  01.02 2013r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 01.02.2013r.

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

-

-

  • pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę        

  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
GK-ZP.271.1.13.DB                                                                                                                               Drawsko 14.01.2013 r.

Zmiana w ogłoszeniu i SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniami na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2013 r.  pod nr 19350-2013

 OGŁOSZENIE

Zmiana dotyczy ogłoszenia w sekcji  II : PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA .1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przed zmianą

V. Urządzenia sanitarne wraz z montażem.

1.Kabina sanitarna WC przenośna. Sztuk 1.

- kabina sanitarna WC wykonana z wysokozagęszczonego polietylenu, dach wykonany z półprzeźroczystego polietylenu umożliwiającego wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego. Dwa niezależne systemy wentylacji, przeciwpoślizgowa podłoga, zamek ze wskaźnikiem wolne/zajęte, pojemnik na min 2 rolki papieru toaletowego, bezodpływowy zbiornik z wentylacją      o pojemności min 250 litrów. Kabina mocowana trwale do gruntu zamontowana na miejscu utwardzonym z kostki betonowej.

Po zmianie

V. Urządzenia sanitarne wraz z montażem.

1.Kabina sanitarna WC przenośna. Sztuk 2.

- kabina sanitarna WC wykonana z wysokozagęszczonego polietylenu, dach wykonany z półprzeźroczystego polietylenu umożliwiającego wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego. Dwa niezależne systemy wentylacji, przeciwpoślizgowa podłoga, zamek ze wskaźnikiem wolne/zajęte, pojemnik na min 2 rolki papieru toaletowego, bezodpływowy zbiornik z wentylacją       o pojemności min 250 litrów. Kabina mocowana trwale do gruntu zamontowana na miejscu utwardzonym z kostki betonowej.

Zmiana w SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia.

3.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przed zmianą

V. Urządzenia sanitarne wraz z montażem.

1.Kabina sanitarna WC przenośna. Sztuk 1.

- kabina sanitarna WC wykonana z wysokozagęszczonego polietylenu, dach wykonany z półprzeźroczystego polietylenu umożliwiającego wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego. Dwa niezależne systemy wentylacji, przeciwpoślizgowa podłoga, zamek ze wskaźnikiem wolne/zajęte, pojemnik na min 2 rolki papieru toaletowego, bezodpływowy zbiornik z wentylacją       o pojemności min 250 litrów. Kabina mocowana trwale do gruntu zamontowana na miejscu utwardzonym z kostki betonowej.

Po zmianie

V. Urządzenia sanitarne wraz z montażem.

1.Kabina sanitarna WC przenośna. Sztuk 2.

- kabina sanitarna WC wykonana z wysokozagęszczonego polietylenu, dach wykonany z półprzeźroczystego polietylenu umożliwiającego wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego. Dwa niezależne systemy wentylacji, przeciwpoślizgowa podłoga, zamek ze wskaźnikiem wolne/zajęte, pojemnik na min 2 rolki papieru toaletowego, bezodpływowy zbiornik z wentylacją       o pojemności min 250 litrów. Kabina mocowana trwale do gruntu zamontowana na miejscu utwardzonym z kostki betonowej.

Zmiana załącznika nr 5 do SIWZ - przedmiar robót.

Wójt Gminy Drawsko 
 

Ogłoszenie z dnia 2013-01-09

Drawsko: Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.

Data zamieszczenia 09.01.2013.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.01.2013 r.  pod nr 13924-2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel.

067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA  II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.

Niniejsza inwestycja obejmuje.

IElementy małej architektury wraz z montażem.

1. Altana rekreacyjna wykonana z drewna ze stołem i ławkami o wymiarach 3200 mm x 3200 mm. Altana osadzona na miejscu utwardzonym z kostki betonowej. Sztuk 4.                                                   W skład altany wchodzi:

- słupek pionowy 100x100x2100 mm – 6 szt.

- krokiew 120x80x1600 mm – 6 szt.

- balustrada ażurowa o wysokości 900 mm – 5 szt

- ławka montowana na stałe 320x450 mm – 5 szt

- stół 1200x1200x750 mm – 1 szt.

- zadaszenie deska obiciowa fazowana pokryta gontem papowym.

2. Stół drewniany z ławkami. Sztuk 5.

- Ławka biesiadna o stelażu metalowym, siedziska, oparcie i blat stołu wykonane z drewna sosnowego o grubości min 35 mm. Długość ławki i stołu  min 1800 mm. Szerokość stołu 800 mm. Wysokość blatu stołu 700 mm. Szerokość siedziska 300 mm. Stół z ławkami mocowany do podłoża na kotwach osadzonych na betonie. Drewno impregnowane. Kolor machoń.

3. Ławka parkowa. Sztuk 7.

- Ławka parkowa z oparciem solidnej konstrukcji. Nogi wykonane z metalu ocynkowane malowane proszkowo. Listwy drewniane świerkowe malowane lakierobejcą. Kolor machoń. Wymiary ławki – wysokość do 800 mm, szerokość 650-750 mm, długość 1800 – 2000 mm. Grubość desek min 32 mm. Ławki mocowane do podłoża za pomocą kotwy osadzonych na betonie.

4. Kosze na śmieci. Sztuk 7.

- Kosze ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na kolor zielony, o pojemności 35 litrów. Daszek nad koszem metalowy. Kosz montowany na słupku metalowym z kotwą. Słupek wbetonowany co najmniej 450 mm w podłoże. Słupek i daszek koloru czarnego.

 

II. Plac zabaw wraz z montażem urządzeń.

1.Huśtawka stalowa dwuosobowa. Sztuk 1

-      huśtawka stalowa dwuosobowa z deską gumową i koszykiem wykonana z rury stalowej o średnicy min 10 cm. Zawieszenie ułożyskowane nie wymagające obsługi. Podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Elementy konstrukcji podwójnie malowane.

2.Huśtawka stalowa wagowa „ważka” pojedyńcza. Sztuk 1.

- huśtawka stalowa wagowa „ważka” pojedyńcza wykonana z rury stalowej min 5 cali. Podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Siedzisko wykonane z laminatu poliestrowego. Elementy konstrukcji podwójnie malowane.

3.Zjeżdżalnia. Sztuk 1.

- zjeżdżalnia wykonana z konstrukcji stalowej o wysokości min 1,5 m. Konstrukcja wykonana z rury stalowej min 3 cale, ślizg wykonany z blachy ze stali nierdzewnej. Schodki z poręczą. Konstrukcja zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Elementy konstrukcji podwójnie malowane.

4.Zestaw sprawnościowy. Sztuk 1.

- zestaw sprawnościowy  o konstrukcji stalowej zawierający min drabinkę stałą, drabinkę łańcuchową z łańcucha nierdzewnego, ścianę wspinaczkową ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem z guzami chwytnymi. Konstrukcja zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Elementy konstrukcji podwójnie malowane.

5.Bujaki stalowe. Sztuk 3

- bujaki stalowe na sprężynach (kaczorek, motor, koń), konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty wodoodpornej. Podstawa urządzenia zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie. Elementy konstrukcji podwójnie malowane.

6.Piaskownica sześciokątna. Sztuk 1.

- Piaskownica sześciokątna (6 boków o długości min 1,5 m każdy) wykonana z kantówki bezrdzeniowej 100 x 100 mm impregnowanej. Piaskownica wyposażona w cztery siedziska z wodoodpornej sklejki. Piaskownica do zabetonowania. Belki w narożach przymocowane do podłoża.

7.Regulamin placu zabaw. Sztuk 1.

- regulamin placu zabaw wykonany z konstrukcji stalowej. Płyta informacyjna z blachy stalowej, zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw telefony alarmowe.

 Konstrukcja zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Elementy konstrukcji podwójnie malowane.

  

W związku z zapewnieniem użytkownikom placów zabaw maksimum bezpieczeństwa

wszystkie urządzenia wbudowane na placu zabaw wymagają posiadania certyfikatu

bezpieczeństwa oraz karty technicznej urządzeń zabawowych potwierdzona przez jej producenta

Umiejscowienie elementów małej architektury, urządzeń placu zabaw po uprzedniej konsultacji z inwestorem.

III. Eksponaty z żywicy poliestrowej i włókna szklanego wraz z montażem.

Elementy wyposażenia ścieżki edukacyjnej

Grzyby : Naturalistyczne modele w powiększonej skali z dokładnie  odwzorowanymi cechami poszczególnych gatunków i strukturą powierzchni . Malowane lakierami samochodowymi lub żelkotami w kolorach naturalnych . Odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm.

Wykonane z żywicy poliestrowej i włókna szklanego

 

Nazwa

 

ilość   - wysokość

 

                    Opis

1.      Muchomor czerwony

 

 

 

 

1 szt.  – 2m

1 szt.  - 1,5m

1 szt. – 0,7m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

2.      Muchomor sromotnikowy

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt.  – 2m

 

 

- grubość ścianek modelu  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzon wzmocniony do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowany do podstawy z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapelusza.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 4 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

3.      Kania 

 

 

 

1 szt.  - 2m

2 szt.  – 1,5m

1 szt. – 1m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 8 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

4.      Smardz

 

 

1 szt.  - 1,5m 

 

- grubość ścianek modelu  minimum - 3 warstwy maty szklanej „450”, trzon wzmocniony do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowany do podstawy z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapelusza.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 4 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

5.      Borowik

 

 

1 szt.  – 3m

1 szt.  – 0,7m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

6.      Koźlarz czerwony

  

 

1 szt. – 1,5m

1 szt. – 1m

1 szt. – 0,4m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

7.      Kurka

 

 

 

1 szt. - 1,5m

2 szt. – 1m

1 szt. – 0,7m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

8.      Gąska

 

 

1 szt. – 1,2m

2 szt. – 1m

1 szt. – 0,7m

1 szt. -  0.5m

 

 

 

- Modele z żywicy poliestrowej i włókna szklanego .

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

 

9.      Podgrzybek

 

 

1 szt.  – 1,5m 

1 szt.  – 1 m

1 szt. – 0,4m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

 

- podgrzybek 0,4m na osobnej podstawce mocowany za pomoca 2 bloczków bet.

 

10.  Maślak

 

 

 

1 szt. – 1,2m

1 szt. – 1m

1 szt. – 0,7m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

11.  Rydz

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. – 2m

1 szt. – 1,3m

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

12.  Twardzioszek

 

 

3 szt. – 1,5m

2 szt. – 1m

 

- grubość ścianek modeli  minimum - 3 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy + 20cm.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

13.  Czernidłak pospolity

 

 

 

1 szt.  – 2m

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

14.  Borowik Szatan

 

 

 

 

 

1 szt.  - 1,5m 

- grubość ścianek modelu  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzon wzmocniony do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowany do podstawy z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapelusza.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 4 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

15.  Borowik  (zajawka przystań)

 

 

1 szt.  – 2m

1 szt.  – 0,5m

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi. Umiejscowienie po konsultacji z inwestorem

16.  Borowik (zajawka amfiteatr)

 

 

1 szt.  – 2m

1 szt.  – 0,5m

- grubość ścianek modeli  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, trzonki wzmocnione do minimum 7 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu .

- Trwale zamocowane na jednej podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = obrys kapeluszy.

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi. Umiejscowienie po konsultacji z inwestorem

- Modele zwierząt leśnych:

Naturalistyczne modele w skali 1:1 z dokładnie odwzorowanymi cechami poszczególnych gatunków.

Oklejone sztucznym futrem,  malowane  w kolorach naturalnych . Z uwagi na brak odporności sztucznego futra na UV i zanik lub zmianę jego koloru zakłada się jednokrotne wtórne malowanie w cenie modelu. Konstrukcja odporna na wandalizm.

Wykonane z żywicy poliestrowej i włókna szklanego

17.  Sarna

 

1 szt.  – 0,9m (w kłębie)

 

- grubość ścianek modelu  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, nogi wzmocnione do minimum 6 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu.

- Oczy szklane.

- Trwale zamocowane na podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = 100 x 130 cm

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

 

18.  Dzik

 

 

1 szt.  – 0,8m (w kłębie)

 

- grubość ścianek modelu  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, nogi wzmocnione do minimum 6 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu.

- Oczy szklane.

- Ogon wzmocniony stalowym prętem

- Trwale zamocowane na podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = 100 x 200 cm

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

 

19.  Jeleń

 

1 szt. 

1,6m w kłębie

 

- grubość ścianek modelu  minimum - 4 warstwy maty szklanej „450”, nogi wzmocnione do minimum 6 warstw maty szkl. „450”.

-Kształt i ustawienie jak na zdjęciu.

- oczy szklane.

- Rogi stabilne, odporne na złamanie (powinny wytrzymać ciężar 100kg na stronę)

- Trwale zamocowane na podstawie z włókna szklanego grubości 10 warstw maty szkl. „450”

-  Wielkość podstawy = 100 x 200 cm

- Mocowanie do gruntu: podstawa przytwierdzona do wkopanych w ziemię na krawędziach podstawy 6 bloczków betonowych o wymiarach 14x38x24cm za pomocą śrub nierdz. Ø 10mm. Całość zamaskowana warstwą 10cm ziemi.

 

 

 

 

Inne elementy wyposażenia

 

20.  Domek dla dzieci (szkic)

 

 

2 szt. 

 H>= 1,7m

 

 Domki grzybowe: według załączonego projektu.

Wykonane z żywic poliestrowych bajkowe domki w kształcie muchomorów z możliwością wchodzenia do środka.

Bez podłogi. Wykończone na zewnątrz i w środku lakierem samochodowym lub kolorowym żelkotem na gładko.

Malowane w kolorach muchomora czerwonego Odporne na warunki atmosferyczne.

Mocowane do podłoża za pomocą wkopanych w ziemię betonowych bloczków o wymiarach 14x38x24 cm w ilości 8szt na jeden domek.

Wymiary domków: - wysokość minimum  1,7m

                                   - średnica minimum 1,7m

Wyposażenie wewnątrz: Trzy nieregularne otwory okienne o średnicy +/- 40cm – dwa z przodu i jeden z tyłu. Otwór drzwiowy 100cm/ 50cm , Dwie ławeczki z żywicy do siedzenia przy bocznych ścianach, długości 1m i stolik dł. 0,5m , stanowiące konstrukcyjną całość z domkiem. Załącznik nr 9 do SIWZ

 

 

21.    Tablice informacyjne duże

 

 

 

 

 


5 szt. –

 

- wymiary blachy – 80x110 cm

- Dolna krawędź blachy zamocowana 100 cm nad ziemią. 

- Druk kolorowy odporny na UV laminowany.

- Projekty  graficzne czytelne, kolorowe, nasycone zdjęciami i grafikami. Przed wydrukiem zatwierdzone przez inwestora.

- Konstrukcja tablica drewniana, impregnowana w kolorze „dąb ciemny”, na kotwach stalowych wbetonowanych w ziemię na głębokość 80cm.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na czarno.

 

Tematy tablic:

  1. Przewodnik grzybowy po Gminie Drawsko.

Mapa Gminy + zdjęcia - gdzie i jakie grzyby można znaleźć, rola gospodarcza grzybów w Gminie, ilość zbieranych grzybów,

  1. Ciekawostki o grzybach Opisy zdjęcia, grafiki.
  2. Grzyby jadalne – kolorowy atlas grzybów ze zdjęciami i podstawowymi informacjami.
  3. Grzyby trujące i niejadalne – kolorowy atlas grzybów ze zdjęciami i podstawowymi informacjami.
  4. Ogólna informacja o grzybach –w przystępny sposób i z wykorzystaniem zdjęć, grafik i tabel przedstawiona budowa, charakterystyka, odżywianie, rozmnażanie, systematyka, znaczenie grzybów.

 

 

22.  Tabliczki do opisu eksponatów

 

19 szt.

Wymiary –

format druku A-4

 

Tabliczki opisowe eksponatów.

Odporny na UV, zabezpieczony laminatem kolorowy wydruk na płytach PCV grubości 5mm lub blasze stalowej, ocynk. gr 1mm.

 Ogólna informacja o danym gatunku, zdjęcie, występowanie, ciekawostki, W przypadku grzybów jadalnych:  przykłady najlepszych dań i wskazówki jak najlepiej przyrządzać.

Przy tabliczkach do „zajawek” także informacja o Parku Grzybowym. Projekty graficzne zatwierdzone przez inwestora.

Konstrukcja pod tabliczkę:

Płyta ze sklejki wodoodpornej – czarna lub ciemny brąz, grubości 15mm ustawiona pod kątem 30 stopni o wymiarach 23x32 cm, zamocowana na rurze stalowej ocynk. minimum Ø60mm.

Tabliczka 50-60 cm nad ziemią.

Rura nośna zabetonowana w ziemi na głębokość 60 cm.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane w kolorze ciemno- szarym.

 

 

Umiejscowienie elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej po uprzedniej konsultacji z inwestorem.

 

IV. Oczko wodne.

- zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 5 do SIWZ

 

V. Urządzenia sanitarne wraz z montażem.

1.Kabina sanitarna WC przenośna. Sztuk 1.

- kabina sanitarna WC wykonana z wysokozagęszczonego polietylenu, dach wykonany z półprzeźroczystego polietylenu umożliwiającego wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego. Dwa niezależne systemy wentylacji, przeciwpoślizgowa podłoga, zamek ze wskaźnikiem wolne/zajęte, pojemnik na min 2 rolki papieru toaletowego, bezodpływowy zbiornik z wentylacją o pojemności min 250 litrów. Kabina mocowana trwale do gruntu zamontowana na miejscu utwardzonym z kostki betonowej.

VI. Ścieżki gruntowe, opaski

- zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 5 do SIWZ

VII. Brama wejściowa z montażem. Sztuk 1. – załącznik nr 8 do SIWZ.

Brama wejściowa wykonana z drewna impregnowanego w kolorze „dąb ciemny” na kotwach stalowych wbetonowanych w ziemię na głębokość 100 cm.

Wysokość bramy 4200 mm. Szerokość bramy 4500 mm. Brama wykonana z 4 słupów sosnowych pionowych o wymiarach 160 x 120 x 4000 mm, 1 belki nośnej sosnowej o wymiarach 180 x 140 x 5000 mm. Zadaszenie wykonane gontem topolowym. Na konstrukcji pionowej bramy umieszczona tablica informacyjna, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych oraz godło gminy Drawsko. W części górnej bramy zostanie umieszczona nazwa parku grzybowego i logo parku grzybowego ( załącznik nr 8 do SIWZ). Nazwa parku grzybowego wyrzeźbiona w drzewie (belce lipowej), logo wyrzeźbione w drzewie lipowym.

Umiejscowienie oczka wodnego, urządzenia sanitarnego, trasa ścieżek gruntowych oraz bramy wejściowej po uprzedniej konsultacji z inwestorem.

 

Wyposażenie elementów ścieżki edukacyjnej, godła gminy Drawsko, logo parku należy zkonsultować z inwestorem.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212120-3; 45233161-5; 45112723-9; 45112710-5; 45111291-4

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: Nie.

II.1.8) Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ramowej: Nie

II.1.9) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.  

          67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie do dnia 15.06.2013 r.

 

              SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych 00/100).

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Drawsko, Bank Spółdzielczy w Wieleniu Nr 41896000030000212120000040

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 14, I piętro w godzinach 8,00 – 15,00

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy- Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury.

Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

III.2.2 Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

III.2.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

- osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest wskazać tą część zamówienia w ofercie.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

 

III.2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do SIWZ). Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów.

Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium „spełnia – nie spełnia” na podstawie analizy treści złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i wymaganych dokumentów.

III.3.1 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2 W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.1 (zał. nr 2 do SIWZ),  należy przedłożyć:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. Nr 6 do SIWZ;

b) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

III.3.3 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2.

III.3.4  Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

III.3.5 Inne dokumenty:

- formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ;

- dowód wpłaty wadium (w przypadku formy pieniężnej – potwierdzenie przelewu środków na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia – wadium oryginał dokumentu należy

 

złożyć w Kasie Urzędu Gminy Drawsko pok. 14, I piętro, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał dowodu wniesienia wadium należy umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium” i załączyć do oferty;

- zaakceptowany wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ;

 

 

Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów, lub notarialnie potwierdzonych kopii tych dokumentów.

 

III.3.6  Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub mocodawcę.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione  w punkcie III.3.3 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt. III.3.2 – wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.

 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

III.3.7 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowania dokonana będzie na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego

 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 III.3.8 Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne; nie

III.3.9   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

SEKCJAIV: PROCEDURA
IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 0945, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko –  (pok. Nr 10- sekretariat).

      IV.3.5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, pokój nr 8 parter, w dniu  31.01.2013 r. godz.10:00.

     

IV. 3.6) ZMIANA UMOWY

     Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana jest korzysta dla Zamawiającego albo gdy wystąpiły okoliczności, których strony przy dołożeniu należytej staranności na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy także w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od stron umowy zajdzie opóźnienie w terminie wykonania określonego etapu realizacji przedmiotu zamówienia lub w przypadku, gdy zostanie dokonana zmiana umowy zawartej przez Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, która będzie miała wpływ na realizację umowy z Wykonawcą.

W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy i dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.

 

IV.3.7) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.8) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

 

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

 Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka

Wyświetleń strony: 2322
Data wytworzenia: 09-01-2013, 15:01:15 przez Administrator
Opublikowano: 09-01-2013, 15:01:15 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego