Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia


OBWIESZCZENIE

      Wójta Gminy Drawsko w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały określającej przypadki w jakich usunięcie drzew lub krzewów z terenu  nieruchomości  nie wymaga uzyskania zezwolenia.
        Na podstawie art. 83f ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2016 poz. 2134 t.j.), oraz art. 30,  art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania (Dz.U. 2016r.  poz. 353 ze zm.)

Zawiadamiam

o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały dotyczącej przypadków w jakich usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Wobec powyższego od dnia 1 marca 2017r. dnia 24 marca 2017r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu uchwały w sprawie określenia przypadków w jakich usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Wersja elektroniczna projektu uchwały w sprawie określenia przypadków w jakich usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga uzyskania zezwolenia dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Drawsko www.gminadrawsko.pl oraz www.bip.gminadrawsko.pl.

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pok. 19 w godzinach pracy Urzędu Gminy Drawsko.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 24 marca 2017r. w następującej formie:

·         pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Urząd Gminy Drawsko,
ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko – formularza zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Gminy Drawsko oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Drawsko.

·         ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres
e-mail:
pctdrawsko@poczta.onet.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Drawsko oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Drawsko

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres zgłaszającego uwagi lub wnioski oraz przedmiot uwagi lub wniosku wraz z uzasadnieniem.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach postępowania, którego przedmiotem jest opracowywanie projektu uchwały określającej przypadki w jakich usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wymaga zezwolenia jest Wójt Gminy Drawsko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawsko, na stronie www.gminadrawsko.pl, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
                                                                      
           

 

                                                                                              Wójt Gminy Drawsko

                                                                                              Marek Tchórzka                     Wyświetleń strony: 642
Data wytworzenia: 24-02-2017, 13:39:41 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-02-2017, 13:41:25 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego