Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r.


                                                                                                    Drawsko, 31.10.2018r.
Konsultacje społeczne projektu
,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 26.01.2011 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
 
Cel i przedmiot konsultacji:
Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Termin konsultacji:
od 06.11.2018r. do 12.11.2018r.
Formy konsultacji:
-protokołowane otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji, wnoszenie opinii i uwag na piśmie, w siedzibie urzędu lub korespondencyjnie.
Uwagi i opinie można przesłać lub dostarczyć ,w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko lub elektronicznie na adres: pctdrawsko@poczta.onet.pl z dopiskiem ,,Konsultacje-pożytek”.
Osoba odpowiedzialna:
Anna Fręś-Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta tel. 67-2569128
Adres strony internetowej, na której zamieszczono konsultowany dokument:
www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.pl


Wyświetleń strony: 1291
Data wytworzenia: 31-10-2018, 09:32:12 przez Administrator
Opublikowano: 31-10-2018, 09:38:45 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:46:30 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego