Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV


Drawsko, dnia 16 października 2015 r.

 

N-ZP.6721.1.2015.MD

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DRAWSKO

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko

dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) i uchwały nr V/36/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko w obrębie Drawsko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu na środowisko.

Wyłożenie projektu nastąpi w dniach od 28 października 2015 r. do dnia 27 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko (pokój nr 11), w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 15.00, w Urzędzie Gminy Drawsko (Sala narad –pokój nr 7).

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Drawsko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.

 

 

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 

 

Data wywieszenia:

 

 

Data zdjęcia:Wyświetleń strony: 1133
Data wytworzenia: 16-10-2015, 11:01:45 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 16-10-2015, 11:04:26 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego