Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75


Drawsko, 30.10.2019r.
N-B.6733.6.2019.MD
                                              
OBWIESZCZENIE
z dnia 30.10.2019r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego           (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.)
    Wójt Gminy Drawsko
 informuje, o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej CZA3063 sieci Play wraz          z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 75 w obrębie ewidencyjnym 0010 Moczydła, Gmina Drawsko.
Wiosek został złożony przez Inwestora: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,          ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.
W prowadzonym postępowaniu otrzymano następujące postanowienie o uzgodnieniu ww. inwestycji: Postanowienie Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego                                    nr GN.612.180.2019.ACN z dnia 17.10.2019r.
 Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, pokój nr 11 i składać ewentualne wnioski dowodowe, uwagi i zastrzeżenia do postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 KPA).
 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 KPA.
 
Bartosz Niezborała
                                 Wójt Gminy Drawsko
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano:…………………………………………….
w okresie: …………………………………………………
podpis:Wyświetleń strony: 91
Data wytworzenia: 30-10-2019, 14:51:41 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-10-2019, 14:54:30 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego