Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11


Drawsko, dnia 2 grudnia 2019 roku
N.6845.15-17.2019.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i do oddania w użyczenie obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 218/11 cz. i Chełst Zachód, dz. 23/4cz. i 11/2cz. Nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie położone są w obrębie: Drawsko, działka nr 246cz. Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa: Drawsko, Chełst.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 

Drawsko, dnia 2 grudnia 2019 roku

N.6845.17.2019.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część działki nr 218/11 – o pow. całkowitej 0,4028ha, położona w obrębie Drawsko, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00018862/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi do części ww. działki o powierzchni 42m².
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Drawsko. Cel zawarcia umowy – użytkowanie pod działalność gospodarczą.
3.      Okres zawarcia umowy dzierżawy: od 01-01-2020 roku do 31-12-2022 roku.
4.      Całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na ww. działkę wynosi aktualnie 0,45zł/m²-miesięcznie netto+23%VAT. Czynsz płatny jest miesięcznie – na podstawie wystawianych co miesiąc faktur VAT.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Drawsko i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; gminadrawsko.pl, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 319
Data wytworzenia: 03-12-2019, 08:31:55 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 03-12-2019, 08:33:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego