Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu


                                                                                                         
 
 
Uchwała nr XLV/270/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02.2014 r.
 
 
 
w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu w roku 2014.
 
 
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1 Udziela się Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaścietysięcyzłotych) na realizację przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w roku 2014.
2. Warunki udzielenia dotacji określi odrębna umowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie do
Uchwały nr XLV/270/2014
Rady Gminy Drawsko
z dnia 12.02.2014 r.
 
 
w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu w roku 2014.
 
 
Gmina Drawsko realizując zadania z zakresu likwidacji wyrobów zawierających azbest przystąpił do programu i regulaminu realizowanego w ramach swych zadań przez Powiat czarnkowsko- Trzcianecki. W związku z powyższym udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianecki, który ustala zasady i tryb udzielenia pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego oraz budżetu gmin powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego.
 
 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 1016
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:11:48 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:14:19 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego