Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1


Drawsko, dnia 20 września 2019 roku
 
N.6845.11.2019.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Drawsko. Nieruchomość położona jest w obrębie Kwiejce (działki nr 45/1 część o powierzchni 0,2500 ha). Wykaz opublikowany zostanie  na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl i gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Kwiejce.
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 

Drawsko, dnia 20 września 2019 roku

 
N.6845.11.2019.MD
W Y K A Z

dot. nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Drawsko, przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie
1.      Przedmiotem oddania w użyczenie jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 45/1 położonej w obrębie Kwiejce, w części o powierzchni 0,2500ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022400/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział ksiąg wieczystych w Czarnkowie.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kwiejce - plaża wiejska.
3.      Cel zawarcia umowy – urządzenie ogólnodostępnej plaży i placu rekreacji wraz z budową pomostu na jeziorze Piast w Kwiejcach. Tryb zawarcia umowy – bezprzetargowy.
4.      Okres  zawarcia umowy użyczenia: do  31-12-2025 roku.
Wójt Gminy Drawsko
                                                                                Bartosz Niezborała
 

 Wyświetleń strony: 771
Data wytworzenia: 20-09-2019, 13:27:51 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 20-09-2019, 13:30:18 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego