Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej


Drawsko, dnia 05.02.2021 r.
N-ZP.6721.1.2021.MD
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodowej
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:
- uchwały Nr XVIII/125/2020 z dnia 29-04-2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.
Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.
 
Jednocześnie w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Gmina Drawsko informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
    w Drawsku jest: Wójt Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.
  2. Wójt Gminy Drawsko wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw za pomocą adresu e-mail: urzad@gminadrawsko.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;
3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wójta Gminy Drawsko lub Gminy Drawsko - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym i przepisów szczególnych lub w celu realizacji umowy, nie objętej zakresem ustawowych zadań, na podstawie Pani/Pana zgody.
4.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub dobrowolne, jeżeli wynika z Pani/Pana zgody.
5.       Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres mail, numer NIP, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, nazwisko panieńskie matki, numer księgi wieczystej, numer geodezyjny działki gruntu, status służby wojskowej, zawód i zatrudnienie, dane szczególnych kategorii: nawyki, dokumentacja medyczna, dane dzieci.
6.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami o archiwizacji dokumentów.
8.       Pani/Pana danych osobowych Administrator nie będzie przekazywał poza teren RP.
9.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawy zgody
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Drawsko przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Drawsko.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Drawsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 (-) Bartosz Niezborała
 Wójt Gminy Drawsko
 
 
 


Wyświetleń strony: 166
Data wytworzenia: 09-02-2021, 07:59:51 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-02-2021, 08:01:31 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego