Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko


GK-ZP 271.4.14                                                                                  Drawsko 27 sierpnia 2014
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)
 
 
OTRZYMUJĄ:
                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Roboty budowlane                           Dostawy x                                     Usługi  
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Gmina Drawsko
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Dariusz Bielawski
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Kod pocztowy
64-733
Miejscowość
Drawsko
Województwo
Wlkp
Telefon
67 2569128
Faks
67 2569135
Poczta elektroniczna
pctdrawsko@poczta.onet.pl
Adres internetowy (URL)
www.bip.gminadrawsko.pl
 
2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    
 
Numer ogłoszenia  175621 -2014 z dnia 14.08.2014
 
 
 
3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia                                                     09100000-1
 
                                      
 
                                           
4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w ilości ok. 150 ton do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko.
 
 
5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                        Negocjacje bez ogłoszenia 
nieograniczony
Z wolnej ręki                Licytacja elektroniczna                     Dialog  konkurencyjny        
Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem           
 
 
6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT
 
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
 
 
 
 
1.
Lachowicz Energy Partner Sp z o.o.
Ul. Gdańska 13
70-661 Szczecin
 
78,17
 
 
 
 
78,17
 
 
2.
Promat –Bis
Ul. Niepodległości 10
66-530 Drezdenko
 
-
 
 
 
-
 
3.
Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz” ul. Koronowska 38
86-031 Osielsko, Żołędowo
 
100,00
 
 
100,00
 
 
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
Nazwa wykonawcy
Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz”
 
 
Adres
 ul. Koronowska 38
 
Kod pocztowy
86-031 Osielsko, Żołędowo
Miejscowość
Osielsko, Żołędowo
Województwo/Kraj
Kujawsko-Pomorskie/Polska
Telefon
52 381 85 40
Faks
 
Poczta elektroniczna
 
Adres internetowy (URL)
 
Cena wybranej oferty
 576,87 zł brutto za 1 tonę węgla kamiennego (orzech I kl )
 
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  27.08 2014r.,
Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 27.08.2014r.
 
 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Promat –Bis
 
 
Ul. Niepodległości 10
66-530 Drezdenko
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  oraz w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofertę odrzucono z powodu braku wymaganych dokumentów określonych w SIWZ, oraz braku uzupełnienia dokumentów w wezwaniu do uzupełnienia
 
 
9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Promat –Bis
 
 
Ul. Niepodległości 10
66-530 Drezdenko
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4  oraz w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofertę odrzucono z powodu braku wymaganych dokumentów określonych w SIWZ, oraz braku uzupełnienia dokumentów w wezwaniu do uzupełnienia
  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę
                                                                                         
  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
 
        11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       
             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
                                                 
 
 
 
Dariusz Bielawski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
 
 
 
                                                               
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        


Wyświetleń strony: 1016
Data wytworzenia: 27-08-2014, 13:12:48 przez Administrator
Opublikowano: 27-08-2014, 13:13:49 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego