Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst


 

Drawsko, dnia 22.02.2019 r.
N-B.6733.4.2018.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na żądanie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu , ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, w dniu 20 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.4.2018. MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) na działkach nr ewid. gruntów 317, 192, 191, 179/2, 179/1, 170, 174/2 i 123 w obrębie Chełst Zachód i na działkach nr ewid. gruntów 194 i 263 w obrębie Kawczyn.
 
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.4.2018MK z dnia 20 lutego 2019 r.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpis

 Wyświetleń strony: 532
Data wytworzenia: 22-02-2019, 08:43:43 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 22-02-2019, 08:45:10 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 28-02-2019, 11:07:33 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego