Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego


Drawsko, dnia 26.08.2016 r.

N-ZP.6721.1-8.2016.MD

                                                                               O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko:

- uchwały Nr XXII/143/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Kawczyn, obejmującej część działki nr 187, w obrębie Kawczyn;

- uchwały Nr XXII/144/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Piłka, obejmującej część działki nr 445, w obrębie Piłka;

- uchwały Nr XXII/145/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, obejmującej część działki nr 160/4, w obrębie Marylin;

- uchwały Nr XXII/146/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo, obejmującej część działki nr 292, w obrębie Pęckowo;

- uchwały Nr XXII/147/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko, obejmującej część działek nr 683 i 684/3 i działki nr 479/2  i 7009/3, w obrębie Drawsko;

- uchwały Nr XXII/148/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawski Młyn, obejmującej działkę nr 696/11, w obrębie Drawsko;

- uchwały Nr XXII/149/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Chełst, obejmującej działkę nr 19/3, w obrębie Chełst i działki  nr 78/9 i nr 78/10  w obrębie Chełst Zachód;

- uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 13-07-2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Kwiejce, obejmującej działkę nr 69/1, w obrębie Kwiejce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121 w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Drawsku. ul. Powstańców Wlkp. 121 pok. Nr 11 oraz składać wnioski do ww. postępowania.

Wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Drawsko w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.

 

 

 

  Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1063
Data wytworzenia: 30-08-2016, 12:53:03 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-08-2016, 12:54:42 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego