Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kawczyn, dz. 92/4


Drawsko, dnia 11 czerwca 2021 roku
N.6840.23,24,2021.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujące – dz. nr 92/4 w obrębie Kawczyn i cz. dz. 549/2 w obr. Piłka, Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Drawsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw: Kawczyn, Piłka.
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


 
Drawsko, dnia 11 czerwca 2021 roku
N.6845.23.2021.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
 
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 92/4 – o pow. 0,2500ha, położona w obrębie Kawczyn, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022129/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RVI-0,2500ha. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w trybie bezprzetargowym na dotychczasowego dzierżawcy.
2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kawczyn. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: 01-07-2021 r. do 30-06-2024r.
4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,09q żyta -rocznie; z zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2021 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 69/2020 - 74,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Kawczyn i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 66
Data wytworzenia: 14-06-2021, 15:34:05 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-06-2021, 15:35:44 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego