Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn


N-B.6733.3.2018.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 19.12.2018 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA OPERATOR SP. Z O.O. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, na działkach nr ewid. gruntów 601/1, 606/2, 606/3, 607, 624/1, 624/2, 627/5, 1393, 517, 506, 523, 505/1, 505/2, 507/1 położonych w obrębie Drawsko i na działkach nr ewid. gruntów 646, 359, 275, 274 i 783 położonych w obrębie Pęckowo.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 461
Data wytworzenia: 31-12-2018, 08:43:48 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 31-12-2018, 08:47:53 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego