Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku


Uchwała Nr LI/302/2014

Rady Gminy Drawsko

z dnia 30 czerwca 2014r.


w sprawie zmiany Uchwały nr VI/38/2007 Rady Gminy Drawsko w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawsku.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9), lit. h), ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).) oraz art. 11 ust, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1

Zmienia się załącznik do Uchwały nr VI/38/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drawsku,
w ten sposób że,  § 3 Załącznika otrzymuje brzmienie:

Podstawę prawną funkcjonowania GOPS-u stanowią:

1)                 Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

2)      Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),

3)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.),

4)      Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 223 ze zm.),

5)      Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 1456 ze zm.),

6)      Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

7)      Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)

8)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r.  Nr 164 poz. 1027 ze zm.),

9)      Uchwała Nr X/53/90 Gminnej Rady Narodowej w Drawsku z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10)  Inne zadania wynikające z odrębnych przepisów wyżej niewymienionych.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drawsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1122
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:44:07 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:45:13 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego