Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku.


Drawsko, dnia 29.06.2016r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na wykonanie robót budowlanych w zakresie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku w terminie do dnia30 września 2016 r.
 
Gmina Drawsko zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację wykonania zamówienia na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku
 
 
 
 
       I.            Zamawiający:
Gmina Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121 64-733 Drawsko.
 
    II.            Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom z ustawy 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt. 8 (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 Euro.
 
 III.            Opis przedmiotu zamówienia:
1.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej zapewniającej wentylację pomieszczeń oddziałów przedszkolnych oraz szatni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym dołączonym do zapytania ofertowego.
Kod CPV 45 33 12 10-1   Instalowanie wentylacji.
 IV.            Wymagania:
1.      W związku z prowadzeniem robót na użytkowanym budynku należy na czas robót zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót.
 
 
    V.            Do oferty należy załączyć:
1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22.ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
           Termin wykonania zamówienia do 30.09.2016r.
 
 
 
 VI.            Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryteria oceny ofert - cena 100%.
 
 
 
VII.            Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis Oferenta. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez Zamawiającego wymagania – załączniki nr 1 i 2.
 
VIII.            Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcie ofert:
Oferty proszę składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Drawsku lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, do dnia 18.07.2016r. do godz. 12.00 w kopercie oznaczonej nazwą (firmą)        i adresem zwrotnym Wykonawcy, trwale zamkniętej, z napisem „Oferta na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy           w Drawsku”
 
1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferent zostanie powiadomiony pisemnie.
2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2016r. o godz. 12.15
4.      Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia      z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą cenę.
 
 
 IX.            Załączniki:
1.      Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
2.      Oświadczenie – załącznik Nr 2
3.      Wzór umowy – załącznik Nr 3
4.       Projekt Budowlany – załącznik nr 5
5.      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 6
6.      Przedmiar Robót – załącznik nr 4


Wyświetleń strony: 2018
Data wytworzenia: 29-06-2016, 14:08:41 przez Administrator
Opublikowano: 29-06-2016, 14:12:47 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego