Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu


GK-ZP 271.5.14                                                                                    Drawsko 08 stycznia 2015
 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)
 
 
OTRZYMUJĄ:
                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Roboty budowlane   x                        Dostawy                                      Usługi  
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Gmina Drawsko
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Dariusz Bielawski
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Kod pocztowy
64-733
Miejscowość
Drawsko
Województwo
Wlkp
Telefon
67 2569128
Faks
67 2569135
Poczta elektroniczna
pctdrawsko@poczta.onet.pl
Adres internetowy (URL)
www.bip.gminadrawsko.pl
 
2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    
 
Numer ogłoszenia  263561 -2014 z dnia 23.12.2014
 
 
 
3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia   45260000-7, 45000000-7
                                       
 
                                           
 
4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu
 
 
5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg                 x      Przetarg ograniczony                         Negocjacje bez ogłoszenia 
nieograniczony
Z wolnej ręki                 Licytacja elektroniczna                     Dialog konkurencyjny        
Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          
 
 
 
6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT
 
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
GWARANCJA
 
 
1
Zakład Wielobranżowy ELSTOL Robert Olejniczak, ul. Jaskółcza 49, 66-440 Skwierzyna
 
85,13
 
 
10,00
 
 
95,13
 
2
K&K Sp. K, ul. Sportowa 6A, 63-500 Ostrzeszów
 
64,41
 
0,0
 
 
64,41
3
PHB TYLIŃSKI Sp. j
Ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno
 
90,00
 
10,00
 
 
100,00
4
Przedsiębiorstwo Budowlane Miko-Bud Mikołaj Cichoń, ul. Folwarczna 27c/57
 
62,87
 
10,00
 
 
72,87
5
PPHU ROR-BUD Katarzyna Dorna, AL. Zamkowa 17a, 64-730 Wieleń
 
 65,36
 
10,00
 
 
75,36
6
PPHU Juliusz Szymanowski, ul. Poznańska 3E/2, 62-005 Owińska
 
82,33
 
10,00
 
 
92,33
                 
 
 
 
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
Nazwa wykonawcy
 
PHB TYLIŃSKI Sp.j
 
 
 
Adres
 ul. Święciechowska 49
 
Kod pocztowy
64-100 Leszno
Miejscowość
Leszno
Województwo/Kraj
Wielkopolskie/Polska
Telefon
65-529-37-28
Faks
65 529-50-11
Poczta elektroniczna
 
Adres internetowy (URL)
 
Cena wybranej oferty
 249 800,00  zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ, zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskał najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny ofert przyjętych w SIWZ
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia 08.01 2015r.,
Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 08.01.2015r.
 
 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
 
 
9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę
                                                                                         
 
 10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
 
11. INFORMACJA O TERMINIE PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       
             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
                                               
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1108
Data wytworzenia: 08-01-2015, 13:55:46 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 08-01-2015, 13:56:59 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 08-01-2015, 14:14:43 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego