Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4


Drawsko, dnia 06-04-2018 roku
N.6840.9.2017.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości z zasobu mienia Gminy Drawsko przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako  działka nr 36/4, obręb Kwiejce. Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Kwiejce.
 
 
 
   Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

Drawsko, dnia 06-04-2018 roku

N.6840.9.2017.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) w zw. z Uchwałą nr 1/2018 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 36/4 położonej w obrębie Kwiejce.
 
 podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 36/4, o pow. 0,0430 ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00018846/5  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiejce (Uchwała nr X/55/2007 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – wieś Kwiejce) przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zieleń urządzoną – symbol planu 3ZP.
Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi brutto – 7403,00 złotych.
Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – przetarg ustny nieograniczony -  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 
Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 25 maja 2018 roku,
2.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 25 maja 2018 roku.
 
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do dnia 25 maja 2018 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
 
MAREK TCHÓRZKA
       WÓJT GMINY DRAWSKO
 
Wykaz
wywieszono dnia........................................
 
zdjęto dnia .................................................
 
podpis i pieczęć ..........................................

 Wyświetleń strony: 1214
Data wytworzenia: 09-04-2018, 10:51:21 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 09-04-2018, 10:54:04 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego